Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obce a nakladanie s komunálnymi odpadmi a súvislosti s dosahovaním cieľov odpadového hospodárstva

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ako vznik odpadov z triedeného zberu, správne vedenie evidencie a ohlasovanie údajov súvisí s úrovňou vytriedenia odpadov v obci, s plnením cieľa zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade a s plnením štandardu zberu sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

Odpadové hospodárstvo je komplex na seba nadväzujúcich činností zameraných na predchádzanie vzniku odpadu, jeho obmedzenie či správne nakladanie s odpadom, ktoré je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). Obec má z hľadiska odpadového hospodárstva dve polohy, a to ako pôvodca komunálnych odpadov a zároveň je orgánom verejnej správy, ktorá má pri nakladaní s komunálnymi odpadmi ako držiteľ odpadu niekoľko povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o odpadoch.
Obec zodpovedá za zmesový komunálny odpad z domácností a z iných zdrojov, za oddelene vyzbieraný komunálny odpad z domácností a za drobný stavebný odpad. Pod oddelene zbierané odpady patria tie, pre ktoré platí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov a pri ktorých je obec povinná umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV") pre obaly, pre elektrozariadenia (ďalej len "EEZ"), pre batérie a akumulátory (ďalej len "BaA"), výrobcovi EEZ, výrobcovi prenosných BaA, príslušnej tretej osobe (iba) u BaA zaviesť a na ich náklady prevádzkovať systém zberu vytriedených zložiek a ďalšie povinnosti podľa ustanovení zákona o odpadoch, konkretizovaných pre každý vyhradený prúd odpadu (obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory), ktorý daný subjekt (výrobca, OZV, tretia osoba) zastupuje. Potom sú to druhy odpadov, pre ktoré musí sama obec zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu. Tento systém ešte dopĺňa režim tzv. spätného zberu, kde sú zaradené malé EEZ vrátane EEZ zo svetelných zdrojov, prenosné BaA a opotrebované pneumatiky. O spätný zber sa musí postarať výrobca.
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v z. n. p. (ďalej len "Katalóg odpadov"). Obidve podmienky musia byť splnené súčasne. Za vytriedenú zložku komunálneho odpadu sa považuje taká, ktorá neobsahuje iné zložky komunálnych odpadov alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Tabuľka 1 Prehľad vzťahov v oblasti zodpovednosti pri triedenom zbere komunálnych odpadov z domácností 

Zložka
komunálnych
odpadov

Kat. č.
odpadu podľa
Katalógu odpadov

RZV cez OZV pre obaly

Obec sama

Cez výrobcu
EEZ, BaA
3 osobu
alebo OZV pre EEZ a BaA,
vrátane
spätného zberu

BRKO

Iné

(ostatné odpady)

Odpady
z domácností
s obsahom
nebezpečných látok

Papier*

20 01 01

ü

 

 

 

 

Sklo*

20 01 02

ü

 

 

 

 

Kompozitné obaly na báze lepenky*

20 01 03

ü

 

 

 

 

Obaly z kovu*

20 01 04

ü

 

 

 

 

Plasty*

20 01 39

ü

 

 

 

 

Kuchynský odpad*

20 01 08

 

ü

 

 

 

Jedlé oleje a tuky z domácností*

20 01 25

 

ü

 

 

 

Zo záhrad a parkov, vr. cintorínov*

20 02 01

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.