Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nové nariadenie o batériách

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Európska únia (ďalej len „EÚ“) v júli tohto roku prijala nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES (ďalej len „nariadenie o batériách“). Tento právny akt komplexne reguluje problematiku navrhovania, výroby, dodávania a spracovania batérií na európskom trhu, a tým teda ponúka širokú právnu úpravu, ktorá sa vzťahuje na celý životný cyklus batérií vrátane ich recyklácie. Hlavnými piliermi tejto právnej úpravy sú najmä požiadavky na udržateľnosť a etikety, požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcov a požiadavky na zelené verejné obstarávania a základ povinnosti náležitej starostlivosti v oblasti batérií. [1] Nariadenie je platné a priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Jednotlivé povinnosti sa začnú uplatňovať v rôznych obdobiach, najskôr však od roku 2024. [2]

Nariadenie o batériách teda obsahuje tri základné okruhy, a to:
-
obehové hospodárstvo,
-
všeobecné pravidlá fungovania vnútorného trhu s batériami a
-
možné environmentálne a sociálne vplyvy a ich zmiernenie. [3]
EÚ prijala toto nariadenie o batériách hlavne v súvislosti s prechodom na zelenú ekonomiku a v súlade so zámermi Európskej zelenej dohody. [4]
Aj podľa Európskej komisie sa novoprijatým nariadením o batériách zabezpečí, že
"v budúcnosti budú mať batérie nízku uhlíkovú stopu, budú používať minimálne škodlivé látky, budú potrebovať menej surovín z krajín mimo EÚ a budú sa v Európe vo vysokej miere zbierať, opätovne používať a recyklovať. Podporí sa tým prechod na obehové hospodárstvo, zvýši sa bezpečnosť dodávok surovín a energie a posilní sa strategická autonómia EÚ". [5]
Nezanedbateľným faktorom, prečo sa EÚ rozhodla komplexne regulovať batérie, je aj skutočnosť, že v posledných rokoch stále viac rastie dopyt po batériách, čo súvisí najmä so zvýšením počtu elektromobilov. Odhaduje sa, že sa v roku 2030 bude v rámci EÚ používať až 30 miliónov elektrických a hybridných vozidiel. Zároveň je podľa odhadov EÚ relevantný zvyšujúci sa dopyt po surovinách, z ktorých sa aktuálne najčastejšie vyrábajú batérie. Dnes má používanie týchto surovín výrazný vplyv na životné prostredie a zároveň existuje reálne riziko vyčerpania zásob týchto surovín do roku 2030. [6]
Úvodom treba uviesť, že nariadenie o batériách upravuje pojem batéria veľmi široko, a preto sa bude vzťahovať na množstvo výrobkov, ktoré sa dostávajú na európsky trh. Touto právnou úpravou sú regulované napríklad batérie určené pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky (tzv. LMT batérie) [7], rôzne priemyselné batérie, batérie zabudované v strojoch určené na zapaľovanie, štartovanie či osvetlenie (tzv. SLI batérie) [8] a podobne.
Z pôsobnosti nariadenia o batériách sú vyňaté len batérie pre zariadenia na vyslanie do vesmíru alebo pre zariadenia určené na bezpečnosť členských štátov, ako napríklad batérie v munícii či v iných vojenských materiáloch. [9]
Najvýznamnejšie inštitúty, ktoré nariadenie o baté­riách prináša, sú najmä:
-
povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope a štítok pre batérie (tzv. digitálny pas),
-
navrhovanie nových batérií tak, aby sa dali z výrobku jednoducho vybrať a vymeniť,
-
prísnejšie stanovené ciele zberu odpadových batérií ako triedeného odpadu,
-
minimálne úrovne materiálov získaných z použitých batérií,
-
minimálne úrovne recyklovaného obsahu, ktorý sa má použiť na nové batérie a
-
tzv. politika náležitej starostlivosti.
Tieto inštitúty a opatrenia stanovené nariadením o batériách sa neprejavia a nezrealizujú ihneď. Nariadenie určuje plnenie povinností tým-ktorým subjektom postupne, najskôr však od roku 2024.
Obehové hospodárstvo, udržateľnosť a bezpečnosť
Jedným z aspektov tejto legislatívnej zmeny a modernizácie používania a výroby batérií sú požiadavky na ich udržateľnosť a bezpečnosť. EÚ stanovuje nové obmedzenia pre látky obsiahnuté v batériách, nové štandardy vo vzťahu k uhlíkovej stope, ako aj požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týchto batérií.
Obmedzenia látok
Nariadenie o batériách ustanovuje zoznam látok, ktoré sa majú obmedzene používať pri výrobe batérií. K obmedzeným látkam patrí ortuť, kadmium a olovo. Nariadenie o batériách precizuje, v akých maximálnych množstvách a pri akých typoch batérií môžu byť tieto látky obsiahnuté. [10] Primárnym účelom tohto ustanovenia je ochrana ľudského zdravia, ako aj ochrana životného prostredia, a to najmä v dôsledku skutočnosti, že vysoký obsah týchto látok môže brániť alebo zaťažovať následnú recykláciu.
Uhlíková stopa
V súvislosti s otázkou uhlíkovej stopy sa stanovujú nové povinnosti vo vzťahu k batériám pre elektrické vozidlá, dobíjateľné priemyselné batérie s kapacitou nad 2 kWh a LMT batérie.
Novou povinnosťou je tzv. vyhlásenie o uhlíkovej stope, ktoré sa vo výrobnom závode musí vypracovať pre každý model batérie spadajúcej do skôr uvedenej kategórie. Takéto vyhlásenie predstavuje súbor základných informácií, a to napríklad informácie o zhotoviteľovi batérie, o modeli či napríklad aj webový odkaz na štúdiu o uhlíkovej stope danej batérie. Veľmi dôležitou súčasťou tohto vyhlásenia je aj samotné vyjadrenie uhlíkovej stopy v kg oxidu uhličitého na 1 kWh batériou dodanej energie počas jej očakávanej prevádzky. Táto informácia o uhlíkovej stope by mala byť zároveň rozlíšená podľa životného cyklu. [11]
Pre úplnosť treba dodať, že relevantnými fázami životného cyklu batérie na účely splnenia povinnosti o vyhlásení o uhlíkovej stope sú:
-
získavanie surovín a predbežné spracovanie,
-
výroba hlavného výrobku,
-
distribúcia a
-
koniec životnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.