Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nové možnosti finančnej motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu

Dátum: Rubrika: Trendy

Za základ zvýšenia motivácie občanov k triedeniu komunálneho odpadu v jednotlivých obciach a mestách na Slovensku považujeme prijatie možnosti odmeňovať občanov nielen na základe minimalizácie množstva vyprodukovaného odpadu, ako to je pri množstvovom zbere komunálneho odpadu, ale aj na základe množstva vytriedeného odpadu. Ide v podstate o uplatnenie princípu „čím viac vytriediš, tým viac ušetríš“, ktorý je presadzovaný v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), vo väzbe predovšetkým na myšlienku zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

O tom, že finančná motivácia patrí k silným motivačným faktorom svedčia aj výsledky nášho prieskumu realizovaného v roku 2018 v rámci projektu VEGA č. 1/0582/2017 "Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov", riešenom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, kde na finančné efekty motivácie upozorňovalo 30,4 % respondentov.
Do súčasnosti (do roku 2020) takúto možnosť platná slovenská legislatíva vo väzbe na priamu motiváciu občanov v podstate neumožňovala. Aj obce, ktoré v minulosti takýto systém uplatňovali, museli od neho upustiť. Zmena nastane až v ďalšom období vo väzbe na zákon č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov 27. decembra 2019. Uvedený zákon sa týka aj novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z.z."). Jednotlivé časti novely zákona začnú platiť postupne od roku 2020.
Uvedomujúc si problém nemožnosti priamej motivácie občanov vo väzbe na vytriedený komunálny odpad (nepriama motivácia, ak by všetci triedili komunálny odpad, viedlo by to k zníženiu poplatkov za zneškodňovanie komunálnych odpadov v obci) sme v komunikácii s Ministerstvom financií SR upozornili na tvrdosť zákona a potrebu motivácie občanov na príklade z iných krajín, čo viedlo k príprave legislatívnej zmeny zákona č. 582/2004 Z.z. prostredníctvom zmeny zákona o odpadoch, najmä vo väzbe uvedenej v nasledujúcom príklade. Najdôležitejšia zmena s vplyvom na finančnú motiváciu sa prejavila v § 83 zákona č. 582/2004 Z.z., pričom táto legislatívna zmena vstúpi do platnosti od 1. júla 2020. (
Pozn. autora:
Zapracované zmeny sú vyznačené "kurzívou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.