Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nakladanie so stavebným a demolačným odpadom

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Zámerom článku je poukázať na bežnú prax v stavebnom sektore v oblasti nakladania so stavebným a demolačným odpadom (ďalej len „SaDO“), ale aj na nedostatky a chyby, ktorých sa stavebné firmy často dopúšťajú a ktoré možno odstrániť správnym nastavením procesov. Článok je zameraný tak na problémy, ako aj na možnosti ich riešenia.

SaDO je podľa objemu najväčším tokom odpadu v EÚ, pričom slovenské kompetentné úrady konečne zaradili selektívnu demoláciu do legislatívneho konania. Návrh novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") z dielne Ministerstva životného prostredia SR o stavebných a demolačných odpadoch je v druhom čítaní. Zostáva preto dúfať, že plánovaný dátum účinnosti uvedenej novely, a to 30. jún 2022, zostane reálny.
Európska únia už v roku 2016 [1] [Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií - odporúčanie z EÚ (ďalej len "Protokol")] a následne aj v 2018 [2](Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings; EU Construction and Demolition Waste Management) vydala veľmi poučné Pokyny
1)
2)
, kde popisuje postupy v prípade vzniku SaDO. Napriek tomu, že sú k dispozícii uvedené dokumenty a možno aplikovať pravidlo "načo vymýšľať niečo, čo už je vymyslené", stále sa v praxi stretávam s "kostnatelým" správaním stavebných firiem, ktoré nechcú meniť zabehnuté procesy bez ohľadu na to, či sú dobré alebo nie. A vo všeobecnosti je veľmi zaužívaný názor: "hlavne že máme zavedené ISO14001 alebo EMAS". Už ich reálna implementácia je veľmi povrchná. Postoj vo vnútri firmy k týmto nástrojom je veľmi skeptický a zaťažujúci.
Ako príklad možno uviesť, že stavebné firmy ešte stále vyvážajú na skládky (aj za rok 2020) stavebné odpady typu 170101 (betón), 170107 (zmesi betónu, tehál, škridiel), 170504 (zemina a kamenivo). Pojem a inštitút "selektívnej demolácie" by mal byť v platnosti síce až od 30. júna 2022, no natíska sa otázka, v akých procesoch sa vo firme aplikuje nástroj EMAS alebo ISO 14001, keď materiály, s ktorými sa doteraz tiež dalo pracovať, skončili na skládke.
Informácií je dnes také množstvo, že stavební manažéri to jednoducho nestíhajú absorbovať a nevedia o možnostiach, ktoré im trh ponúka.
Doba je rýchla a u všetkých sa udomácnil pojem "už včera bolo neskoro". Bohužiaľ sme však už v štádiu, keď naozaj zodpovedne:
a)
treba pristupovať k verejným obstarávaniam - využívať zelené verejné obstarávania,
b)
premyslieť každý krok (transport materiálu, kúpa nového tovaru), odkiaľ tovar/materiál pochádza, odkiaľ bol dovezený - využívať lokálnych dodávateľov, ako aj odberateľov,
c)
vyberať na spoluprácu firmy, ktoré majú rovnaké zmýšľanie/ideu/postoj,
d)
vykonať optimalizáciu odpadového hospodárstva, LCA analýzu (Analýza životného cyklu) najčastejšie používaných materiálov a odpadov, postupný prechod na obehové hospodárstvo až k vytvoreniu cirkularity (do akej miery to trh umožňuje).
Zo skôr uvedených postupov sa však len veľmi málo vykonáva. S každým materiálom sa nakladá rýchlo a bez akéhokoľvek návrhu na iné využitie.
Podľa dokumentu EÚ - "Construction and demolition waste" [3] z roku 2018 patrí Slovensko medzi krajiny s malým trhom na SaDO, ako aj s jeho recykláciou a opätovným použitím, a teda čelíme veľkému objemu odpadu s nižšími ambíciami v oblasti recyklácie.
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ESz 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc [4] je stavebný a demolačný odpad prioritným tokom odpadu. Uvedená rámcová smernica ustanovuje nasledujúce ciele:
-
do roku 2020 sa príprava stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov) zvýši na minimálne 70 % hmotnosti - je však už rok 2022 a my ešte len začíname so selektívnou demoláciou, preto možno predpokladať, že zmeny budú rýchle,
-
podporovať selektívnu demoláciu s cieľom umožniť odstraňovanie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami a uľahčiť opätovné použitie a kvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov a vytvorením triediacich systémov,
-
zníženie tvorby odpadu.
Aby nastala zmena v zaužívaných postupoch, treba zmeniť pohľad na to, čo je ešte pre niekoho odpad a čo už pre iného vhodný materiál. Preto nie je ihneď potrebné hľadať firmy na likvidáciu odpadu, ale hľadať alternatívy.
Ako vhodné riešenie možno odporučiť dopredu pripraviť tzv.
cestovnú mapu
, kde sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.