Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Možnosti a povinnosti obce pri zbere elektroodpadu a zbere použitých batérií a akumulátorov z územia obce

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Pri nakladaní s vybranými druhmi odpadov majú svoje povinnosti aj obce. Občanov majú obce nielen informovať, ale im aj poskytnúť možnosť vhodného odovzdania týchto odpadov. V prípade elektrozariadení, batérií a akumulátorov je tých možností niekoľko.

Všeobecné informácie a prvotná povinnosť obce
Elektrozariadenia, batérie a akumulátory patria do skupiny vyhradených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Ide o súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré je výrobca povinný zabezpečiť počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, až kým sa z neho nestane odpad. S odpadom je nutné nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (ďalej len "OH"), a to s cieľom predchádzania vzniku odpadu z vyhradeného výrobku, posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia daného odpadu.
Za nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") zodpovedá obec, ak ide o oddelene vyzbieraný odpad z domácnosti.
Elektroodpad z domácností je taký elektroodpad, ktorý pochádza z domácností, ale aj z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ak svojím charakterom a množstvom je podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. O batériách a akumulátoroch, ktoré môžu byť vyzbierané z domácností, hovoríme vtedy, ak ide o prenosnú batériu alebo akumulátor, gombíkový článok, sadu batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
V prípade elektroodpadu (ďalej len "EO") a prenosných batérií a akumulátorov (ďalej len "BaA")
je obec povinná umožniť ich výrobcovi, príslušnej tretej osobe
(iba v prípade BaA)
alebo prí­slušnej organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV") na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na území obce oddelený zber a užívať na účel oddeleného zberu existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov
(napr. zberný dvor). V praxi to znamená, že výrobca vyhradeného výrobku znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu.
Ak za výrobcu zabezpečuje plnenie zákonných povinností OZV, hovoríme o kolektívnom zabezpečení nakladania s vyhradeným výrobkom. OZV je právnická osoba vlastnená a prevádzkovaná výrobcami vyhradených výrobkov.
Ak si výrobca plní svoje zákonné povinnosti sám, hovoríme o individuálnom nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu. Pri tomto systéme platí podmienka, že výrobca si môže plniť svoje povinnosti individuálne, len ak sa z jeho výrobku nikdy nestane komunálny odpad. Ak by bolo možné, aby sa z daného výrobku mohol stať komunálny odpad, nakladanie s vyhradeným výrobkom sa musí zabezpečiť iba kolektívne. Len v prípade BaA existuje ďalšia možnosť, a to zabezpečenie nakladania s týmto vyhradeným výrobkom prostredníctvom tzv. tretej osoby.
Povinnosti obce pri zbere elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov na území obce
Okrem povinnosti umožniť výrobcovi elektrozariadenia a BaA, príslušnej tretej osobe (len v prípade BaA) alebo príslušnej OZV zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu EO z domácností a použitých prenosných BaA, má obec ďalšie povinnosti, a to:
-
na žiadosť OZV je obec povinná poskytnúť OZV údaje vo vzťahu k zberu, spôsobe zberu, zberových kapacít a miest zberu tak, aby si OZV vedela vypočítať a preukázať spôsob plnenia cieľov zberu a záväzných limitov určených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch;
-
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností (vrátane tých s obsahom nebezpečných látok), na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Pre obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, sa táto povinnosť nevzťahuje. Obec však môže zabezpečovať kombináciu týchto dvoch zberov, ak tak určí vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN");
-
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a od 1.1.2021 aj konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce;
-
vo VZN upraviť v súlade s hierarchiou OH podrobnosti o spô
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.