Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Môže držiteľ odpadu prekategorizovať odpad pod iné katalógové číslo?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či je možné preradiť vykupované batérie a akumulátory od fyzickej osoby z katalógového čísla 20 01 33 pod katalógové číslo 16 06 01 pri procese prípravy na opätovné použitie a taktiež či je osoba vykonávajúca štátny dozor v odpadovom hospodárstve povinná sa preukázať poverením na vykonanie kontroly, alebo je postačujúci služobný preukaz danej osoby. V tomto článku si priblížime závery Najvyššieho správneho súdu SR.

Práva a povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi sú zakotvené nielen v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ale aj vo viacerých iných právnych predpisoch, ktoré spadajú do oblasti správneho práva. Od 1. augusta 2021 začal svoju právomoc vykonávať Najvyšší správny súd SR, ktorý je vrcholnou inštanciou pre veci správneho súdnictva v SR, a teda je oprávnený rozhodovať aj v konaniach súvisiacich s nakladaním s odpadmi.
Najvyšší správny súd SR stihol už vydať aj rozhodnutia v tejto oblasti. Konkrétne v rozsudku z 9. decembra 2021, sp. zn. 4 Asan 10/2021 (ďalej len "Rozsudok") sa zaoberal možnosťou preradiť odpad v evidencii o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi z jedného katalógového čísla pod iné katalógové číslo, ako aj správnosťou postupu Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri vykonaní kontroly dodržiavania povinností podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov.
Okolnosti prípadu
Spoločnosti, ktorá vykonáva výkup, zber, prepravu a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, bola rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica, uložená pokuta za porušenie povinností správne viesť evidenciu odpadov týkajúcu sa výkupu odpadu od fyzických osôb a sprievodných listov nebezpečného odpadu.
Spoločnosť (sťažovateľ) napadla vydané rozhodnutie z dôvodu, že sa domnievala, že kontrola vykonaná zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia nebola zákonná, pretože nebola vykonaná v súlade so zákonom č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p. (ďalej len "zákon o kontrole") a taktiež nesúhlasila s tvrdením, že pochybila pri vedení evidencie o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
Prípad sa dostal na základe kasačnej sťažnosti spoločnosti až na Najvyšší správny súd SR, ktorý kasačnú sťažnosť zamietol a potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici v tejto veci.
Preradenie odpadu pod iné katalógové číslo
Predmetom sporu bolo okrem iného vedenie evidencie pri vykupovaných batériách a akumulátoroch od fyzických osôb.
Podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi. V prípade porušenia tejto povinnosti sa držiteľ odpadu dopustí tzv. iného správneho deliktu a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva mu uloží pokutu vo výške od 500 eur do 50 000 eur.
Povinnosť vedenia evidencie je bližšie špecifikovaná vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z.<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.