Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Hoci je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zakotvený v § 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.) s rubrikou „Druhy miestnych daní“, nemožno ho definovať ako daň. Podľa § 99 zákona č. 582/2004 Z. z. však podlieha správe daní podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 563/2009“).

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2020, sp. zn. 6 Sžfk 19/2019, vec JADA spol. s r.o.
Konanie na správnom súde
Krajský súd v Bratislave rozsudkom (ďalej len "správny súd") č. k. 2S/9/2016-49 zo 16. mája 2018 (ďalej len "napadnutý rozsudok" alebo "rozsudok správneho súdu") zamietol žalobu žalobcu podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "SSP") a s poukazom na § 168 SSP nepriznal náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov konania.
Predmetom súdneho prieskumu na správnom súde bolo rozhodnutie žalovaného (Hlavné mesto SR Bratislava) č. 4/16/000035-55/64/216411 zo 7. januára 2016 (ďalej len "napadnuté rozhodnutie"), ktorým v nadväznosti na § 99 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z., podľa § 71 v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z., nevyhovel námietke žalobcu zo 4. decembra 2015 proti výzve na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/15/175608-23/64/216411 z 12. novembra 2015 za obdobie december 2013, január 2014 a september 2015. Správny súd konštatoval, že medzi účastníkmi bola spornou otázka, či je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňou alebo nie, od čoho sa odvíja aj ochota žalobcu zaplatiť poplatok za odvoz ním vyprodukovaného komunálneho odpadu.
V napadnutom rozsudku správny súd ďalej uviedol, že daňový poriadok v § 2 písm. b) jednoznačne a nad akúkoľvek pochybnosť upravuje, že miestny poplatok sa považuje za daň. Zákon č. 582/2004 Z.z. z lexikálneho hľadiska síce rozlišuje medzi pojmami "daň" a "poplatok", no ich definíciu upravil v jednom ustanovení § 2 s názvom "Druhy miestnych daní". Obdobnosť miestneho poplatku a daní vyjadruje aj spôsob jeho určenia. Možno preto podľa neho konštatovať, že ide o povinnú, zákonom určenú, nenávratnú, opakujúcu sa platbu fyzických osôb alebo právnických osôb, zameranú na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške v prospech rozpočtu obce, za presne určené zdaňovacie obdobie a s presne určeným termínom splatnosti. Navyše, ide o daň (poplatok), ktorú je obec povinná ukladať, tak ako to vyplýva z § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. a v ňom použitého slova "ukladá".
Podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom zákonodarca zveril do pôsobnosti obce, ktorá ich má upraviť všeobecne záväzným nariadením vydaným pri výkone samosprávy, kedy obec v zásade nepotrebuje zákonné splnomocnenie na vydávanie všeobecne záväzných nariadení, pretože ich vydáva v medziach svojej samosprávnej pôsobnosti odvodenej priamo z Ústavy SR a zo zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v z. n. p. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie je vyjadrený ako platba za reálne vykonané protiplnenie, t.j. za reálne vykonané odvozy komunálneho odpadu z areálu žalobcu, tak ako sa nesprávne domnieva žalobca.
Zákon č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.