Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Má cirkulárna ekonomika potenciál využitia vo verejnom obstarávaní?

Dátum: Rubrika: Trendy

Cirkulárna ekonomika predstavuje súčasť zeleného verejného obstarávania zameranú na využitie už spotrebovaného materiálu, čo môžeme v dnešnej dobe veľmi efektívne využiť a zužitkovaním použitých surovín tak docieliť ochranu životného prostredia, ako aj ekonomickú úsporu.

Cirkulárna ekonomika je relatívne nový pojem. Na rozdiel od lineárnej ekonomiky, keď výrobok kúpime, pou­žijeme a napokon vyhodíme, sa cirkulárna ekonomika snaží znovu využívať zdroje, teda používa princíp: "kúp - použi - znova použi". Prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky majú obstarávatelia možnosť spoznať trh (výrobky, dodávateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb atď.), lepšie pochopiť súvislosti, čo je už k dispozícii a čo možno vytvoriť. Aplikáciou cirkulárnej ekonomiky vo verejnom obstarávaní možno podporiť prechod k podnikaniu založenému na obehovej ekonomike, v ktorej obchodné vzťahy závisia od dlhodobejšej spolupráce. Angažovanosť trhu umožňuje prieskum a podporu nových obchodných koncepcií. Dialóg s dodávateľmi môže identifikovať potenciál a uskutočniteľnosť nových modelov, možnosti leasingu, buy-per-use, zdieľané použitie, prípadne spätný nákup a predaj. Cirkulárne obstarávanie si často vyžaduje posun od technickej špecifikácie, ktorú stanovuje výlučne obstarávateľ, na proces, v ktorom sú stanovené špecifikácie nasledujúce výmeny medzi potenciálnymi dodávateľmi a obstarávateľmi. Takýto prístup poskytuje príležitosť komunikovať potreby, zhromažďovať informácie o tovare a dostupných službách a testovať životaschopnosť systému možné kritériá pre zadanie zákazky. V širšom meradle môže pomôcť koordinovať "cirkulárne činnosti" s dodávateľmi v príslušných odvetviach. Ak určitý produkt alebo služba momentálne nie sú dostupné na trhu spôsobom, ktorý spĺňa princípy obehového hospodárstva, uzatváranie zmlúv môže vytvoriť "inovačné partnerstvo". Tieto partnerstvá poskytujú rámec pre výskum a vývoj, pilotné projekty a následný nákup nového produktu, služby alebo diela.

Obrázok 1 Obehové hospodárstvo (Zdroj: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/vzdelavanie-dospelych-cirkularna-ekonomika)

V roku 2020 bol prijatý Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo - Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu prostredníctvom Oznámenia komisie Európskeho parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Dokument je odrazom uvedomenia si správania ľudstva voči celej planéte a jeho zásadného obratu, čoho dôkazom je aj úvodný text: "Máme len jednu planétu Zem, ale do roku 2050 bude svet spotrebúvať toľko, ako keby sme mali planéty tri."
1)
Očakáva sa, že celosvetová spotreba materiálov ako biomasa, fosílne palivá, kovy a nerastné suroviny sa v najbližších 40 rokoch zdvojnásobí
2)
, zatiaľ čo sa predpokladá, že ročná produkcia odpadu sa do roku 2050 zvýši o 70 %.
3)
Keďže polovica celkových emisií skleníkových plynov a viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatku vody je spôsobená ťažbou a spracovaním zdrojov, v rámci európskej zelenej dohody sa zaviedla spoločná stratégia pre klimaticky neutrálne a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Rozšírenie obehového hospodárstva z priekopníkov na hlavné hospodárske subjekty bude rozhodujúcim príspevkom k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrálnosti do roku 2050 a oddeleniu hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, pričom sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť EÚ a na nikoho sa nezabudne. Aby EÚ splnila túto ambíciu, musí urýchliť prechod na model regeneračného rastu, ktorý našej planéte vráti viac, ako si berie, pokročiť na ceste k tomu, aby sa jej spotreba zdrojov udržala v rámci možností planéty, a preto sa musí v nadchádzajúcom desaťročí usilovať o zníženie svojej stopy spotreby a zdvojnásobiť mieru využívania obehového materiálu."
4)
V rámci navrhovania udržateľných výrobkov nie je efektívne používanie lineárneho modelu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.