Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Logistika zberu odpadov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Logistika zberu odpadov musí vychádzať z princípov obehového hospodárstva a z hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom minimalizácie produkcie odpadov a preferovaním zhodnocovania odpadov pred jeho zneškodňovaním. K napĺňaniu týchto stratégii, ktoré vychádzajú z programu odpadového hospodárstva, môže napomôcť napríklad zelená logistika či model pay-as-you-throw (PAYT), teda „plať za to, čo vyhodíš“, ako je uvedené v tomto príspevku.

Odpadové hospodárstvo podľa § 3 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. [1]
Odpad podľa súčasných predstáv nie je len zdrojom environmentálnych problémov. Odpad má aj pozitívne črty. Dnešná predstava o odpade je, že má duálny charakter, a to ako zdroj environmentálnych problémov, ale aj zdroj surovín a nosič energie. [2] Využitie týchto princípov je základom pre uplatnenie koncepcie obehového hospodárstva. [3]
Dnes sa za skutočné odpady považujú iba tie látky, ktoré z ekonomických dôvodov nie je možné inak využiť alebo ktoré sa nedajú vrátiť prirodzenou degradáciou do energetického prírodného kolobehu. Veľké množstvá odpadov však dávajú podnety na novú stratégiu ich využívania, keď sa javia ako cenné druhotné zdroje surovín pre priemysel, energiou na výrobu tepla, ohrevu vody, elektrickej energie, bioplynu, ako zdroj hodnotných krmív pre živočíšnu výrobu a podobne. Odpady sú jedným z kľúčových problémov znečisťovania životného prostredia.
Pri nakladaní s odpadom si musíme uvedomiť hierarchiu s jeho nakladaním, ako vyplýva z platnej legislatívy, ktorá je uvedená na obrázku 1.

Obrázok 1 Hierarchia odpadového hospodárstva
(Zdroj: Vlastné spracovanie autora podľa § 6 zákona o odpadoch)

Európska komisia v roku 2015 schválila akčný plán pre obehové hospodárstvo s názvom
"Kruh sa uzatvára - Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo"
, ktorý bol publikovaný dňa 2. decembra 2015 ako oznámenie COM(2015)614. [4] Oblasť predchádzania vzniku odpadu sa aplikuje vo viacerých oblastiach od ťažby surovín, cez dizajn, výrobu, distribúciu, spotrebu, použitie, až po opätovné použitie a opravu.
Cieľom uvedeného akčného plánu je stimulovať prechod Európy na obehové hospodárstvo. Výrobné procesy možno zlepšiť tak, aby efektívnejšie využívali zdroje a produkovali menej odpadu. Okrem ochrany životného prostredia sa vďaka tomu môžu vytvoriť podnikateľské príležitosti a podporiť inovácie.
Pri napĺňaní princípov obehového hospodárstva a dodržaní hierarchie odpadového hospodárstva je dôležité zabezpečiť logické prepojenie jednotlivých činností v rámci logistiky.
Logistika sa zaoberá pohybom tovarov a materiálov z miesta vzniku do miesta spotreby a s tým súvisiacim informačným tokom. Týka sa všetkých komponentov obehového procesu, predovšetkým dopravy, riadenia zásob, manipulácie s materiálom, balenia, distribúcie a skladovania. Zároveň sa treba zaoberať aj následným zneškodňovaním, recyklovaním a opätovným použitím produktov, pretože v poslednom období sa zvyšuje zodpovednosť za odstraňovanie obalového materiálu po dodaní tovaru a odvoz starých použitých zariadení.
Logistika v odpadovom hospodárstve musí vychádzať z požiadaviek zákona o odpadoch [1]:
a)
z predmetu úpravy zákona ustanoveného v § 1, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírenú zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov, ako aj nakladanie s komunálnym odpadom či programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b)
z definície odpadu ustanoveného v § 2 ods. 1, pričom odpa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.