Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (8.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 8, § 9, § 10 a § 11 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“).

Orgány štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov

§ 8

Orgánmi štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov sú:

a)   ministerstvo životného prostredia,

b)   Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),

c)   Slovenská obchodná inšpekcia.

Zákonom o zálohovaní sú v odvetví odpadového hospodárstva legislatívne upravené právne vzťahy k jednorazovým obalom na nápoje, ktoré podliehajú zálohovaniu a k odpadom z nich. V § 8 sú explicitne uvedené orgány štátnej správy, ktoré tento zákon ustanovuje pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov. V hierarchii týchto orgánov je najvyššie postavené MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy.
Jeho funkcie vo vzťahu k zálohovému systému a právomoci sú podrobne uvedené v komentári k § 6 a 9 zákona o zálohovaní.
Ďalšími orgánmi štátnej správy sú Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenská obchodná inšpekcia. Na štátnej správe pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov sa nezúčastňujú okresné úrady a obce.

§ 9

Ministerstvo životného prostredia

(1) Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov je ministerstvo životného prostredia.

(2) Ministerstvo životného prostredia

a)   riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,

b)   vykonáva úkony spojené so založením správcu, schvaľovaním a zmenou zakladajúcich dokumentov správcu,

c)   vedie evidenciu údajov ohlásených podľa tohto zákona,

d)   vymenúva do dozornej rady správcu troch zástupcov v súlade s kritériami ustanovenými v štatúte správcu (ďalej len „člen dozornej rady“),

e)   preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti správcu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade správcu prostredníctvom člena dozornej rady,

f)    kontroluje vedenie účtovníctva správcu prostredníctvom člena dozornej rady,

g)   upozorňuje správnu radu správcu na nedostatky zistené v dokumentoch uvedených v písmenách e) a f),

h)   udeľuje správcovi súhlas s použitím príjmov podľa § 7 ods. 6,

i)    podieľa sa na propagačných aktivitách správcu a informuje verejnosť o otázkach súvisiacich so zálohovým systémom v súčinnosti so správcom.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo životného prostredia, ustanoví podrobnosti o

a)   zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a o minimálnej výške zálohu,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.