Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (6.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 6 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“), ktorý sa podrobne venuje správcovi zálohového systému.

§ 6

Správca

(1) Správcom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky, založená na dobu neurčitú. Správca plní výlučne úlohy vyplývajúce z tohto zákona, najmä koordinuje fungovanie zálohového systému a systému jeho financovania a plní koordinačné úlohy spojené so zúčtovaním zálohov. Správca môže poskytovať aj iné všeobecne prospešné služby, ktorých plnenie bezprostredne súvisí s plnením úloh, pre ktoré bol založený, najmä vzdelávacie a propagačné aktivity.

(2) Správcu zakladá právnická osoba určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“), prostredníctvom ktorej sa združujú9) výrobcovia obalov, alebo konzorcium takýchto právnických osôb, na základe uskutočneného výberu z prihlásených záujemcov (ďalej len „záujemca“). Výzvu na prihlásenie do výberu zverejňuje ministerstvo životného prostredia na svojom webovom sídle najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením.

(3) Záujemca sa do výberu prihlasuje najneskôr 30 dní pred jeho uskutočnením. V lehote podľa prvej vety záujemca ministerstvu životného prostredia zašle návrh

  1. organizačného plánu zálohového systému vrátane plánu technického zabezpečenia jeho fungovania,
  2. schémy financovania zálohového systému a spôsobu jeho finančného zabezpečenia, ako aj určenia výšky zálohov,
  3. plánu dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ustanovených týmto zákonom,
  4. schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, a to najmä určením podstatných náležitostí budúcich zmlúv o plnení povinností podľa tohto zákona,
  5. plánu vzdelávacích a propagačných aktivít, ktoré súvisia so zálohovaním jednorazových obalov na nápoje,
  6. grafického označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje.

(4) Zoznam záujemcov ministerstvo životného prostredia zverejňuje na svojom webovom sídle.

(5) Výber vykonáva odborná komisia zriadená ministerstvom životného prostredia, a to bodovým hodnotením. Odborná komisia okrem hodnotenia predložených návrhov dokumentov podľa odseku 3 posudzuje aj povahu a počet výrobcov obalov, ktorých záujemca združuje, ako aj množstvo jednorazových obalov na nápoje, ktoré títo výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uskutočňuje výber.

(6) Ministerstvo životného prostredia určí osobu, ktorú poverí založením správcu, na základe odporúčania odbornej komisie. K návrhom dokumentov predloženým podľa odseku 3 môže odborná komisia uplatniť pripomienky. Ak odborná komisia ministerstvu životného prostredia neodporučí žiadneho z prihlásených záujemcov, ministerstvu životného prostredia odporučí výber zopakovať; výber sa zopakuje aj vtedy, ak sa na základe výzvy zverejnenej podľa odseku 2 do výberu neprihlásil žiadny záujemca. Na opakovane uskutočnený výber sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 4.

(7) Osoba poverená založením správcu požiada do 30 dní od vyrozumenia o poverení o zápis neziskovej organizácie do registra podľa osobitného predpisu.10) Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii11) predkladá osoba poverená založením správcu ministerstvu životného prostredia dokumenty podľa odseku 3. Ak ministerstvo životného prostredia pri poverení osoby založením správcu určí, že predložené dokumenty sa majú upraviť na základe odporúčania odbornej komisie, dokumenty sa ministerstvu životného prostredia predložia v upravenej podobe.

(8) Ministerstvo životného prostredia schvaľuje dokumenty predložené podľa odseku 7 do 30 dní od ich doručenia, pričom zároveň určí dátum, od ktorého môže osoba poverená založením správcu vykonávať činnosti ako správca podľa tohto zákona. Ministerstvo životného prostredia pri schvaľovaní predložených dokumentov vykonáva ich formálnu kontrolu a to, či boli upravené v rozsahu podľa odseku 7. Ak ministerstvo životného prostredia predložené dokumenty neschváli, v lehote uvedenej v prvej vete o tom osobu poverenú založením správcu upovedomí a zároveň určí lehotu na ich opätovné predloženie. Vo výzve na opätovné predloženie dokumentov ministerstvo životného prostredia uvedie dôvody ich neschválenia. Ak opätovne predložené dokumenty nespĺňajú určené požiadavky, ministerstvo životného prostredia osobe poverenej založením správcu zruší poverenie na založenie správcu a postupuje podľa odseku 2.

(9) Dokumenty predložené podľa odseku 7, ktoré boli schválené ministerstvom životného prostredia, sa stávajú zakladajúcimi dokumentmi správcu. Zmeny v zakladajúcich dokumentoch, ktoré nemajú vplyv na plnenie úloh správcu podľa tohto zákona, správca oznamuje ministerstvu životného prostredia do 30 dní od ich vykonania; ostatné zmeny podliehajú schváleniu ministerstvom životného prostredia. Zmeny, ktoré podliehajú schváleniu ministerstvom životného prostredia, je správca oprávnený vykonať len na základe písomného oznámenia ministerstva životného prostredia, že proti nim nemá pripomienky. Pri pochybnostiach o povahe navrhovanej zmeny v zakladajúcich dokumentoch môže správca písomne požiadať ministerstvo životného prostredia o zaslanie vyjadrenia.

(10) Zmeny v zakladajúcich dokumentoch správcu môže po predchádzajúcom prerokovaní so správcom vykonať aj ministerstvo životného prostredia, ak zo zistení opakovane vykonaného štátneho dozoru (§ 12) vyplýva, že správca pri plnení úloh podľa tohto zákona postupuje vo vzťahu k výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov diskriminačne alebo že nepostupuje v súlade s ich oprávnenými záujmami. Zmeny v zakladajúcich dokumentoch môže vykonať ministerstvo životného prostredia aj vtedy, ak správca nie je schopný zabezpečiť náležitú ochranu údajov, ktoré mu na plnenie úloh podľa to

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.