Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (5.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 5 a § 5a zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“), ktorého predmetom sú povinnosti distribútora obalov.

§ 5

Povinnosti distribútora obalov

(1) Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný

a) zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,

b) pri označení tovaru predajnou cenou7) uvádzať aj výšku zálohu, ak ide o tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom jednorazovom obale,

c) viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu,

d) požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8),

e) registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu,

f) odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru; týmto nie je dotknuté oprávnenie distribútora, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou menej ako 300 m2, vydať hodnotu zálohu z odobratého odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje konečnému používateľovi vo forme poukážky na nákup tovaru v prevádzke distribútora, ktorý poukážku na nákup tovaru vydal,

g) vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa,

h) odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, ktoré prestal výrobca obalov uvádzať na trh, a to najmenej v období šiestich mesiacov od zverejnenia oznamu na webovom sídle správcu,

i) poskytovať správcovi súčinnosť pri plnení povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. t),

j) viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať správcovi v rozsahu potrebnom na plnenie povinností správcu podľa § 7 ods. 1 písm. l) a m).

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a j) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi, bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy. Povinnosti podľa odseku 1 písm. d) až h) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar; tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne.

(3) Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch inak ako konečnému používateľovi, plní povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a c).

(4) Na vykonávanie odberu odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje distribútorom obalov sa nevyžaduje súhlas alebo registrácia podľa osobitného predpisu.8)

(5) Distribútor obalov, ktorý vykonáva odber odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, je povinný

a) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

b) odovzdať odpady zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje správcovi.

(6) Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje, je povinný požiadať výrobcu obalov, od ktorých tieto obaly pochádzajú, o preukázanie splnenia povinnosti registrácie príslušného obalu u správcu podľa § 4 ods. 1 písm. e). Ak výrobca obalov túto povinnosť splnenú nemá, je distribútor obalov povinný bezodkladne nahlásiť uvedenú skutočnosť správcovi.


 

7) § 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8) § 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.