Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Energetická hodnota a ekonomická efektívnosť biopalív

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Vo svete sú fosílne palivá dlhodobo využívané ako primárny zdroj energie, ktorý nás zásobuje elektrinou, teplom a využitím v doprave. Ubúdaním týchto fosílnych palív sa však zvyšuje ich vzácnosť, a teda aj cena. Je preto vhodné uvažovať nad alternatívnymi zdrojmi energií. V niektorých štátoch EÚ, ale aj mimo nej, využívajú palivá, ktoré sú obnoviteľné, ale aj ekonomicky a environmentálne výhodné. Takéto palivo sa nazýva odpadová biomasa. Odpadová biomasa je v podstate odpad ako každý iný, pokiaľ mu mierne upravíme jeho fyzikálne a chemické vlastnosti. Tak sa stáva z odpadovej biomasy palivo, ktoré môže elektrinou a teplom zásobovať veľké množstvo obyvateľstva. Zároveň má tento druh paliva veľkú výhodu v jeho uzavretom cykle. Týmto prispieva k udržateľnej ekonomike a zlepšeniu stavu životného prostredia, pričom má priaznivý dopad nielen na environmentálny, ale aj na ekonomicky aspekt veci. Pravé toto palivo môže v budúcnosti hrať významnú rolu v zabezpečovaní potrebného množstva elektrickej energie, čo je dôležité ako pre SR, tak aj pre EÚ a celý svet.

Nakladanie s odpadovou biomasou v palivovom mixe
Biomasa je významným zdrojom energie hlavne v rozvinutých krajinách. Vo Švédsku alebo v susednom Rakúsku sa podieľa asi 15% na spotrebe energie. Vo Švédsku existujú plány na podstatne vyššie využívanie biomasy, ktorá by mala v budúcnosti nahradiť energiu získavanú v súčasnosti v jadrových elektrárňach. V USA je podiel biomasy na primárnych zdrojoch asi 4%, čo je toľko energie, koľko sa jej získava v jadrových elektrárňach. Podstatná časť energie obsiahnutej v biomase sa využíva na produkciu tepla, ale významný je aj podiel na výrobe elektriny. V súčasnosti v USA pracujú elektrárne spaľujúce biomasu s celkovým elektrickým výkonom viac ako 9 000 MW. Podľa niektorých analýz neexistuje žiadna bariéra, aby podiel biomasy na spotrebe energie v USA vzrástol na viac ako 20%. Biomasa pestovaná na poľnohospodárskej pôde by napríklad dokázala bez problémov nahradiť energiu vyrábanú jadrovými reaktormi, a to i bez dôsledkov na ceny poľnohospodárskych plodín. Navyše, biomasa pestovaná na výrobu etanolu by dokázala nahradiť viac ako 50% dovážanej ropy [1]. V USA sa biomasa využíva na výrobu elektrickej energie už niekoľko rokov. Najviac je využívané drevo a palivo vyrobené z neho. Z celkovej výroby elektrickej energie v roku 2015 bola biomasa zastúpená 0,8% a 6,3% obnoviteľných zdrojov. Medzi používané palivá patria drevné zvyšky z lesov alebo rôzneho drevného priemyslu a odrezky z mestskej zelene. Vlhkosť týchto palív je veľmi rôzna a spôsobuje v niektorých prípadoch výzvu na ich spálenie. Veľké množstvo elektrární využíva biomasu iba na spoluspaľovanie. V štáte Virginia je snaha prerobiť existujúce uhoľné elektrárne na elektrárne spaľujúce biomasu. Niekoľko je ich už v prevádzke a tri z nich dosahujú výkon 51 MW. Prerábanie uhoľných elektrární na elektrárne spaľujúce biomasu sa deje z dôvodu snahy dosiahnuť dobrovoľný Virginský program, ktorý má za cieľ dosiahnuť 15% výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2025 [2].
Na Slovensku sme vo využívaní biomasy v energetike čoraz lepší. V roku 2019 sa zvýšilo využívanie biomasy v energetike na 58 526 TJ z pôvodných 38 000 TJ (t.j. o 54% viac oproti roku 2018) [3]. Podľa ročenky Energetika 2019, ktorú vydáva Štatistický úrad SR, za nárast spotreby zelenej energie v oblasti výroby tepla môže predovšetkým hrubá spotreba tuhej biomasy. Skokový nárast bol spôsobený tým, že doteraz podobnými údajmi Ministerstvo hospodárstva SR ani Štatistický úrad SR nedisponovali, v dôsledku čoho neboli zarátané ani, v európskej štatistike [4].
Švajčiarsko možno zaradiť ku krajinám s najvyspelejším systémom odpadového hospodárstva Európy. Už od roku 2000 zákon zakazoval skládkovanie komunálneho odpadu. Na základe štatistického údaja sa využíva energeticky 55% odpadu. Rozmiestnenie zariadení pre energetické využívanie odpadov sa riadi najmä hustotou obyvateľov. V Holandsku sa vyskytuje päť najvýkonnejších zariadení na svete. Zariadenia pre energetické využívanie odpadov tu patria medzi najčistejšie, pretože okrem oxidu uhličitého nevypúšťajú do atmosféry žiadne iné nebezpečné látky. Vláda navyše podporuje triedenie, preto sa objem vyprodukovaného odpadu z domácností v posledných rokoch rapídne znížil. Každoročne sa dováža viac ako milión ton odpadov z iných európskych krajín. V dovoze odpadu je na prvom mieste práve Holandsko, nasledované Švédskom a tiež s väčším odstupom Dánsko. Zaujímavé je, že v rôznych častiach Holandska platia odlišné nariadenia ohľadom triedenia. V Amsterdame sa triedi papier, plasty, sklo, ale v Ommene sa triedi iba papier a sklo. Plasty sa vhadzujú spolu so zmiešaným odpadom [5].
Cirkulárna ekonomika verzus lineárna ekonomika
Koncepcia obehového hospodárstva odráža snahu, že európske systémy výroby a spotreby sa musia zásadne zmeniť s cieľom dosiahnuť víziu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.