Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ekomodulácia ako nástroj posilnenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a jej implementácia v podmienkach Slovenskej republiky

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok vysvetľuje úlohu ekomodulácie pri plnom využití obehového hospodárstva, ktorá je síce upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), no na jej finálnu podobu sa na Slovensku ešte stále čaká.

Ľahko recyklovateľný dizajn obalov výrobkov je jednou z hlavných oblastí, na ktoré sa kladie dôraz moderných politík inšpirovaných ideami cirkulárnej ekonomiky. Zatiaľ čo nakladanie s odpadmi v rámci odpadového hospodárstva je na Slovensku pomerne podrobne upravené, v opatreniach zaoberajúcich sa rannými fázami životného cyklu výrobku, ako je ťažba materiálov či návrh a výroba výrobku, existujú aj naďalej právne medzery, ktoré treba riešiť. Upozorňuje na to napríklad správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pripravená pre Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "MŽP SR"). Aby sa SR podarilo naplno využiť obehový poten­ciál hospodárstva, bude tak musieť nielen podporovať ekodizajn, ekologické inovácie a využívanie druhotných surovín vo výrobe, ale aj zlepšiť obnovu materiálov a taktiež predchádzanie samotnému vzniku odpadu.
1)
Práve jedno z kľúčových odporúčaní pre zlepšenie a posilnenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len "RZV") predstavuje zavedenie ekomodulácie, ktorá má motivovať k cirkulárnemu dizajnu.
2)
Spomínané opatrenie priniesla revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade"). Tá stanovila členským štátom povinnosť prijať opatrenia v prípade kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z RZV na úpravu finančných príspevkov, ktoré výrobca výrobku platí.
3)
Zavedením ekomodulácie sa tak výška finančných príspevkov platených výrobcami v rámci systému RZV má upraviť podľa vlastností materiálov jednotlivých výrobkov alebo skupín podobných výrobkov, zohľadňujúc kritériá, ako je trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok.
4)
Ekomodulácia by mala do systému RZV priniesť najmä pre obaly a neobalové výrobky vyššiu transparentnosť a do stanovenia poplatkov, ktoré výrobcovia platia do organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV"), zase vyššiu spravodlivosť. Nielenže tak má zabezpečiť spravodlivejšie nákladové zaťaženie výrobkov, ale aj zlepšiť povedomie o recyklovaných materiáloch, a tým skvalitniť samotné dotriedenie a recykláciu.
Koho sa ekomodulácia týka?
V snahe zostať aj naďalej konkurencieschopný sa s úpravou finančných príspevkov budú musieť vysporiadať výrobcovia vyhradených výrobkov podľa štvrtej časti zákona o odpadoch, ktorými sú výrobcovia elektrozariadení, výrobcovia batérií a akumulátorov, výrobcovia obalov, výrobcovia vozidiel, výrobcovia pneumatík, výrobcovia neobalových výrobkov v kolektívnom plnení prostredníctvom jednej OZV alebo prostredníctvom tretej osoby, ak ide o batérie a akumulátory. Výber skupín vyhradených výrobkov vychádza z požiadaviek príslušných smerníc EÚ a zároveň aj z predchádzajúceho zákona o odpadocha výrobkoch, za ktor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.