Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Analýza triedeného zberu vo vybraných mestách a obciach na Slovensku

Dátum: Rubrika: Trendy

Analýzy triedeného zberu v mestách a obciach môžu poskytnúť informácie o behaviorálnom správaní obyvateľov, obsahu zbernej nádoby, teda zložkách, ktoré patria/nepatria do zbernej nádoby, tiež o podiele odpadov z obalov a neobalových výrobkov, materiálovom zložení odpadov a ďalších ukazovateľoch. NATUR-PACK, a. s. ako organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) na základe dostupných metodológií pre odber vzoriek komunálnych odpadov, ich štruktúry, zloženia a spôsobu zberu najmä v SR a ČR vypracovala vlastnú Metodiku na kontrolu znečistenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie podielu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber. Využitím tejto metodiky sme chceli zistiť, ako je na tom Slovensko s triedeným zberom.

Čo je za tým?
Aplikácia metodiky, ktorá sa realizovala vo vybraných zmluvných mestách a obciach na Slovensku bola zameraná na:
-
vykonanie priebežnej kontroly skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe (ďalej len "ZN") pre ňu určenej, teda na papier a lepenku, sklo, plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky - kompozitné obaly (ďalej len "VKM") [názov viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky bol aplikačnou novelou zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nahradený názvom "kompozitné obaly" s účinnosťou k 27. decembru 2019],
-
overenie funkčnosti triedeného zberu,
-
určenie podielu obalov a neobalových výrobkov v plastoch, skle a papieri,
-
určenie znečistenia obsahu ZN inou zložkou,
-
určenie poddruhov plastov a kovových obalov podľa materiálového zloženia,
-
poukázanie na chyby pri triedení,
-
využitie údajov pre ďalšiu propagáciu triedeného zberu a informovanie a vzdelávanie obyvateľov.
V čom metodika pomohla nám ako OZV
-
Získané údaje nám pomáhajú určiť percentá jednotlivých podielov obalov a neobalových výrobkov.
-
Zároveň nám údaje z výsledkov triedenia zrkadlia druhy odpadov, ktoré nepatria pod vyhradený prúd odpadov, pre ktoré nie je určená rozšírená zodpovednosť výrobcov, ale v triedenom zbere sa nachádzajú, na základe čoho sa vieme lepšie zamerať na vzdelávanie obyvateľov (nie len "čo kam patrí", ale aj prečo je správne triedenie dôležité).
-
Na základe výsledkov môžeme ako OZV obci/mestu navrhnúť vhodné opatrenia zmeny systému triedeného zberu, napríklad zmeny v kombinácii triedených zložiek do jednej spoločnej nádoby, označovanie ZN, úpravy frekvencií zberu, optimalizáciu počtu ZN.
V čom metodika pomohla obciam a mestám
-
Výsledky z triedenia s údajmi v tabuľkách a grafoch, s popisom zistení a s reálnou fotodokumentáciou vo forme protokolu obdržia jednotlivé obce a mestá, pričom ich môžu použiť na ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.