Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Analýza trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi (2.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Nasledujúci príspevok je pokračovaním výkladu skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi, ktorý analyzoval objekt a objektívnu stránku tohto trestného činu. Táto časť bude venovaná subjektu a subjektívnej stránke tohto trestného činu, ako aj návrhom, ktoré by mohli zlepšiť nedostatky právnej úpravy.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Subjekt trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi
Subjekt neoprávneného nakladania s odpadmi je všeobecný, teda páchateľom môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba. Teda páchateľ v okamihu spáchania skutku dosiahol minimálne 14. rok veku a bol schopný v danom okamihu rozpoznať následky svojho konania a toto ovládať, teda bol príčetný. Navyše, od 1. júla 2016, kedy vstúpil do účinnosti zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže byť páchateľom aj právnická osoba, pričom od tohto dátumu ide o pravú, resp. priamu trestnú zodpovednosť právnickej osoby. Najmä v oblasti ochrany životného prostredia je toto veľmi vítanou zmenou, ktorá by v praxi mala orgánom činným v trestnom konaní podstatne uľahčiť dokazovanie. Najmä pri väčších spoločnostiach, ktoré sa dopúšťajú ohrozovania životného prostredia, napríklad vypúšťaním znečisťujúcich látok, neoprávneným nakladaním s ekologicky závadným odpadom, ktorého legálne zneškodnenie je ekonomicky náročné, bolo problematické pripísať protiprávne konanie konkrétnej fyzickej osobe. Niekoľko rokov dozadu bol na Slovensku prípad, keď chemická firma produkovala na základe chemického zloženia veľmi špecifický odpad, tento sa objavil v okolitých vodách tejto firmy, no z trestnoprávneho hľadiska nebolo možné pričítať konanie konkrétnej fyzickej osobe, a tak nebol páchateľ potrestaný a firma dostala len nepatrnú pokutu. Ak by sa takáto situácia zopakovala dnes, bolo by možné dané konanie pričítať na zodpovednosť firme ako takej, keďže podľa § 6 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.:
"Páchateľom trestného činu je právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom spôsobom ustanoveným týmto zákonom."
Napriek tejto pozitívnej zmene nebola do dnešného dňa žiadna právnická osoba uznaná vinnou za neoprávnené nakladanie s odpadmi.
Subjektívna stránka trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi
Z hľadiska subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu sú možné obe formy zavinenia, čo zákonodarca deklaruje slovným spojením "čo aj z nedbanlivosti". Ako je všeobecne známe, zavinenie, resp. jeho stupne sú vždy závislé od rozumovej a vôľovej zložky u páchateľa, čím je prezentovaný aj vnútorný vzťah páchateľa k danému konaniu, resp. opomenutiu konania páchateľa.
"Zavinenie je vybudované na existencii, resp. neexistencii vôľovej a vedomostnej zložky. Úmyselné zavinenie predpokladá obidve zložky. V jednotlivých formách úmyselného zavinenia je rozdiel len v kvalite vôle. Nedbanlivostné konanie vylučuje vôľu a jeho definícia sa opiera o vedomosť, nevedomosť a možnosť vedomosti." [22] 
Pri úmyselnom zavinení vždy treba páchateľovi dokázať, že svojím konaním chcel ohroziť alebo porušiť záujem chránený v skutkovej podstate (priamy úmysel) alebo alternatívne, že vedel, aké následky môže mať jeho konanie, a ak by takýto následok nastal, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel). Nato, aby páchateľovi mohol byť pričítaný úmyselný trestný čin, orgány činné v trestnom konaní museli páchateľovi preukázať, že bol s možnými následkami svojho konania minimálne uzrozumený. A práve táto skutočnosť bola problematickou pri znení § 302 Trestného zákona účinnom do konca augusta 2015. Napriek tomu, že:
"Právny omyl spočívajúci v neznalosti príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nevylučuje páchateľovu trestnú zodpovednosť." [23]
, v rámci trestného konania sa veľmi ťažko podarilo preukázať hodnoverným spôsobom páchateľovi jeho úmysel. V tejto súvislosti je teda zavedenie oboch foriem zavinenia do z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.