Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako nám pomôže príprava na opätovné použitie k zvýšeniu úrovne zhodnotenia odpadu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Aplikačnou novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa s účinnosťou od 1. júla 2020 do zhodnocovania odpadu doplnila činnosť „príprava na opätovné použitie“.

Tento pojem bol doplnený do niekoľkých paragrafov zákona o odpadoch, počnúc definíciou materiálového zhodnotenia, dostal sa aj do zákazu spaľovania takto vyzbieraného odpadu, do evidenčnej a ohlasovacej povinnosti prevádzkovateľov zariadení, do prechodných ustanovení, do cieľov pre komunálne odpady a aj do novej prílohy č. 4a, ktorá uvádza príklady opatrení v snahe urobiť niečo viac pre hierarchiu odpadového hospodárstva. Naproti tomu bola príprava na opätovné použitie vyňatá z prílohy č. 3, bod VII. zo stavu, keď odpad prestáva byť odpadom.
Z tohto dôvodu ma zaujímalo, koľko bolo doposiaľ na Slovensku vydaných súhlasov (roky 2016 až polovica roku 2019) na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, na aké druhy odpadov, čo sa vlastne s tým-ktorým odpadom robí a aký je jeho ďalší osud už ako "neodpadu".
Na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. boli oslovené všetky okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja (počtom 8) s cieľom sprístupnenia informácií, keďže vydávanie tohto druhu súhlasu je v ich kompetencii. Všetky okresné úrady informácie sprístupnili. V tabuľke 1 sú uvedené druhy odpadov, pre ktoré boli súhlasy udelené.

Tabuľka 1 Druhy odpadov, pre ktoré boli udelené súhlasy na prípravu na opätovné použitie

Katalógové číslo Názov odpadu a kategória
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 [ostatný (ďalej len „O“)]
15 01 02 obaly z plastov (O)
15 01 03 obaly z dreva (O)
15 01 07 obaly zo skla (O)
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami [nebezpečný (ďalej len „N“)]
16 01 03 opotrebované pneumatiky (O)
16 06 01 olovené batérie (N)
17 01 01 betón (O)
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)
20 01 01 papier a lepenka (O)
20 01 10 šatstvo (O)
20 01 11 textílie (O)
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené bat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.