Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zrušenie pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zdroj: MŠVVaŠ SR

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situácie na Slovensku (od 12. marca 2020).

V zmysle § 39 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb (ďalej len "zariadenie"),  v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.

Počas krízovej situácie bola zákonom stanovená povinnosť (v súlade s § 293fe ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona  č. 296/2020 Z. z.) zariadení zasielať údaje o deťoch, ktoré sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že im bola nariadená karanténa/izolácia alebo ich trieda/škola bola uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu alebo ich oprávnený lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa/ žiaka.

Uvedené zoznamy neprítomných žiakov zariadenia zasielali príslušným regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja a následne príslušný regionálny úrad školskej správy tieto údaje oznámil Sociálnej poisťovni. Na základe uvedených zoznamov si Sociálna poisťovňa preverovala/preveruje na účely nároku na ošetrovné splnenie podmienky uzavretia zariadení.

Zrušenie pandemického ošetrovného  od 1. septembra 2023 ruší aj povinnosť zariadení každý mesiac zasielať zoznamy neprítomných žiakov. Zariadenia zašlú naposledy zoznamy za mesiac júl 2023 v mesiaci august 2023.

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2023 budú zariadenia povinné poistencovi, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné, potvrdzovať ich uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušných orgánov na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

To znamená, že zariadenia, ktoré budú od 1. septembra 2023 uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu (riaditeľ, zriaďovateľ, regionálny úrad verejného zdravotníctva, príp. iné), budú vydávať individuálne potvrdenia iba na požiadanie poistenca, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa. Potvrdenie zariadenia je súčasťou novo pripravených tlačív Sociálnej poisťovne. Poistenci budú mať k dispozícii tieto dve tlačivá, ktoré budú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne a v pobočkách Sociálnej poisťovne od 1. septembra 2023:

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb

Týmto tlačivom si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné. Ak si poistenec uplatňuje nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, z každého nemocenského poistenia musí podať osobitnú žiadosť, t. j. aj zariadenie potvrdí každú žiadosť osobitne.

Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb 

Týmto tlačivom poistenec nahlasuje všetky zmeny, ktoré nastali po podaní Žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb.

Poistenec uplatňujúci si nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa predloží zariadeniu, ktoré dieťa navštevuje, na potvrdenie originál tlačiva „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“.  Zariadenie v časti B. tlačiva uvedie svoj názov a adresu, potvrdí obdobie uzavretia (dátum od-do) a dôvod svojho uzavretia. Ak zariadenie v čase potvrdenia potreby starostlivosti nedisponuje informáciou dokedy bude uzavreté, zariadenie v časti B. tlačiva uvedie iba dátum odkedy je zariadenie uzavreté, dátum dokedy bude uzavreté nevyplní. Poznamenávame, že časť A. tlačiva a časť „Vyhlásenie poistenca“ vypĺňa poistenec, ktorý žiada o ošetrovné a časť C. v prípade poistenca, ktorý je zamestnancom vypĺňa jeho zamestnávateľ, t. j. tieto časti zariadenie nevypĺňa.   

Ak zariadenie pri potvrdzovaní uvedenej žiadosti nevie potvrdiť údaj, dokedy bude zariadenie uzavreté, poistenec predloží zariadeniu dodatočne na potvrdenie originál druhého tlačiva "Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb." Zariadenie v časti B. tlačiva uvedie svoj názov a adresu, potvrdí dátum dokedy bolo zariadenie uzavreté a dôvod uzavretia. Poistenec je povinný tlačivo predložiť bezprostredne po uplynutí doby uzavretia. Poznamenávame, že bez potvrdenia dátumu dokedy bolo zariadenie uzavreté, Sociálna poisťovňa poistencovi ošetrovné nevyplatí.

Súbory na stiahnutie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.