Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS vypracoval manuál k podpore NRO a novým pravidlám obstarávaní

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo ďalší manuál. Aktuálny sa venuje podpore najmenej rozvinutých okresov a verejným obstarávaniam podľa nových pravidiel. 

Najmenej rozvinuté regióny v Slovenskej republike sú regiónmi, v ktorých sa dlhodobo kumulujú sociálno - ekonomické problémy súvisiace najmä s nerovnomerným hospodárskym rozvojom, pričom v týchto regiónoch dlhodobo nezaznamenávame významné pozitívne zmeny, ktoré by viedli k postupnému odstraňovaniu regionálnych rozdielov. Teda k riešeniam s multiplikačným pozitívnym dopadom na kvalitu života, dostupnosť verejných služieb, a tiež obslužnosť územia. Preto je nevyhnutné venovať pozornosť cielenej podpore regiónov so špecifickými problémami, ktoré znevýhodňujú najmenej rozvinuté regióny v porovnaní s vyspelejšími regiónmi. Podpora najmenej rozvinutých okresov má zásadný význam pri napĺňaní dlhodobých strategických cieľov rozvoja krajiny, preto je potrebné realizovať opatrenia s cieľom postupného zmierňovania ekonomickosociálnych problémov najmenej rozvinutých okresov v Slovenskej republike. 

Verejné obstarávanie je nástrojom, prostredníctvom ktorého dochádza k alokácii významného podielu verejných zdrojov, pričom jednou z jeho hlavných úloh je podporovať zdravé súťažné prostredie. Cieľom preto nie je iba garancia transparentnosti, efektívnosti a pod., čo by sme už mali vnímať ako samozrejmosť, ale za cieľ by sme mali považovať aj využívanie rôznych sekundárnych, ale pritom dôležitých aspektov verejného obstarávania. Len nastavením spravodlivých súťažných podmienok, vytvárajúcich rovnaké príležitosti pre čo najväčší okruh hospodárskych subjektov, je možné dosiahnuť vyvážený stav, z ktorého bude profitovať nielen nákupca, ale aj podnikateľské prostredie. Ide o nástroj, ktorý neslúži len na nákup spotrebných tovarov, ale aj na podporu a rozvoj rozličných spoločenských vzťahov. Okrem toho by sme nemali zabúdať na fakt, že výsledkom procesu verejného obstarávania musí byť rovnováha medzi transparentnou súťažou záujemcov o verejnú zákazku na jednej strane sprevádzaná spokojnosťou verejného sektoru na druhej strane. 

Manuál je k dispozícii TU Doposiaľ spracované dokumenty sú k dispozícii TU Manuály boli vypracované v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia v národnom projekte Modernizácia miestnej územnej samosprávy. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.