Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS uplatnil zásadné pripomienky k systému implementácie plánu obnovy

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré adresovalo Úradu vlády SR.  

Združenie miest a obcí Slovenska formulovalo zásadné pripomienky na základe dlhoročných skúseností samospráv s implementáciou eurofondov, ale aj na základe aktuálneho vývoja, či už v rámci končiaceho eurofondového obdobia, alebo aj v súvislosti s dopadmi epidemiologickej situácie. ZMOS preto napríklad požaduje stanovenie lehôt pre ústredné orgány štátnej správy, ktoré budú zodpovedné za realizáciu konkrétnych investícií a reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR, aby mestá a obce vedeli v akom časovom horizonte majú očakávať vyhodnotenie projektovej žiadosti, zaslanie zmluvy na podpis a prostriedky na realizáciu projektu. Združenie tiež požaduje implementáciou prostriedkov z Plánu obnovy prostredníctvom výberu projektov z vypracovaných Integrovaných územných stratégií v jednotlivých krajoch alebo ich priorizáciu v dopytovo orientovaných výzvach a vyzvaniach. Snahou je tiež presadiť to, aby sa zabránilo častej aktualizácii harmonogramu výziev a priamych vyzvaní. Od Plánu obnovy očakávame lepšie nastavenie implementačných procesov v porovnaní s eurofondovými, s ktorým spájame mnohé, mimoriadne vážne problémy. 

Poistka pri náraste cien 
ZMOS vychádza zo súčasných skúseností, a preto v rámci implementačného mechanizmu od zodpovedného orgánu štátnej správ požaduje: „V prípade nárastu cien na trhu, na danom mieste, a v danom čase, pri zohľadnení stanovených obchodných podmienok, z dôvodu nepredvídateľnej nepriaznivej epidemiologickej, alebo prírodnej situácie zabezpečí vykonávateľ oprávnenosť týchto zvýšených výdavkov za určitých stanovených podmienok.“ Dôvodom tejto požiadavky je súčasná epidemiologická situácia, ktorá spôsobila nárast cien tovarov, služieb a stavebných prác, čo sa odzrkadlilo aj v implementácii eurofondových projektov – projektoví príjemcovia nie sú schopní implementovať projekty z dôvodu nárastu cien v porovnaní s vyobstarávanými cenami pred krízovým obdobím. S cieľom vyhnúť sa nenapĺňaniu stanovených cieľov a míľnikov z dôvodu nerealizovania schválených projektových návrhov oprávnenými príjemcami je potrebné uvažovať aj o tejto možnej situácii, ktorá môže nastať v budúcnosti. 

Podpora integrovaných projektov na regionálnej úrovni 
ZMOS navrhuje, aby prostriedky z Plánu obnovy, ktorých oprávnenými prijímateľmi budú samosprávy boli implementované prostredníctvom vypracovaných Integrovaných územných stratégií v jednotlivých krajoch, to znamená aby Plán obnovy bol ďalší zdrojom financovania integrovaných regionálnych projektov, či už na základe mechanizmu výberu projektov z Integrovaných územných stratégií alebo ich priorizáciou v plánovaných dopytovo orientovaných výzvach, či vyzvaniach. Tento návrh požadujeme zapracovať ako možný mechanizmus implementácie prostriedkov z Plánu obnovy. Podľa názoru združenia Integrované územné stratégie sú priechodnou možnosťou na dosiahnutie cieľov a míľnikov Plánu obnovy. Odzrkadľujú novodobé priority a potreby územia, ktoré sú výsledkom dohody sociálno-ekonomických partnerov v území a sú odpoveďou na otázku ako a kde tieto prostriedky alokovať. Pri správnom nastavení tohto mechanizmu zabezpečíme cielenosť investícií do územia a napĺňanie míľnikov a cieľov Plánu obnovy, reformu a revitalizáciu územia po kríze. 

Doplnenie žiadosti aj po stanovenom termíne
ZMOS tiež navrhuje, aby v prípade nedostatočného počtu predložených žiadosti na vyčerpanie príslušnej alokácie prostriedkov, vyzval zodpovedný ústredný orgán štátnej správy k náprave žiadosti aj po termíne, so stanovením nového termínu na predloženie žiadosti. Podľa nášho názoru môže zodpovedný orgán vyhlásiť aj nový termín výzvy, ale vzhľadom na časové obmedzenie čerpania zdrojov je táto možnosť rýchlejšia a efektnejšia, pretože mnohokrát žiadatelia sú vylúčení aj kvôli banálnym chybám, no nielen, pri predkladaní projektovej žiadosti, a pritom môže ísť o kvalitný projekt. Pre mnohých menších žiadateľov napríklad z radu samospráv je to príležitosť zapracovať na kvalitnejšej projektovej žiadosti. Menší žiadatelia mnohokrát nemajú kapacitu ani odbornosť na vypracovanie kvalitných projektov v prvom kole. Je to príležitosť pre tých, ktorí majú reálny záujem, napraviť žiadosť a uspieť s predloženou žiadosťou. 

Bez termínu niet úlohy 
ZMOS tiež požaduje stanovenie lehôt pre zodpovedné ústredné orgány štátnej správy, aby mestá a obce ako žiadatelia a prijímatelia vedeli, v akom časovom horizonte majú očakávať vyhodnotenie projektovej žiadosti, zaslanie zmluvy na podpis a prostriedky na realizáciu projektu na základe predloženej žiadosti o platbu. Podľa nášho názoru tak ako prijímateľ a žiadateľ musia dodržiavať lehoty, aj zodpovedné verejné orgány by mali mať stanovené termíny. Pri prijímateľov je dôležitý časový harmonogramom zo strany zodpovedného orgánu, stanovenie lehoty pre prijatie rozhodnutia cez lehotu na odoslanie zmluvy až po prijatie prostriedkov na bankový účet prijímateľa. Je povinnosťou obidvoch strán dodržiavať lehoty, čím sa zabezpečí plynulá implementácia projektov.

Rešpektujte harmonogram výziev 
ZMOS zároveň navrhuje, aby v nastavení Plánu obnovy bolo v jeho implementácii jasne uvedené, že „vykonávateľ vynaloží úsilie, aby predišiel častým zmenám v harmonograme výziev a priamych vyzvaní“. Časté zmeny v aktualizácii harmonogramu výziev a vyzvaní môžu mať významný vplyv na nečerpanie prostriedkov v dôsledku nepripravenosti žiadateľa na predloženie žiadosti, zníženie dôvery a zvýšenie nezáujmu potenciálnych žiadateľov o zverejnené výzvy a vyzvania. Príkladom toho, sú eurofondy, kde sa harmonogram výziev počas roka menil aj šesť krát. 

Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.