Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS skúma realitu vodovodov a kanalizácií v samosprávach

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa orientuje na problematiku vodovodov a kanalizácií v samosprávach.  

Cieľom prieskumu  je zmapovať reálnu situáciu v mestách a obciach z hľadiska obslužnosti územia s dôrazom na infraštruktúru vodovodov a kanalizácie. Od tohto reprezentatívneho prieskumu ZMOS očakáva získanie argumentov z hľadiska priamych skúseností samospráv na presadzovanie riešení, ktoré pomôžu odstrániť problémy v mnohých regiónoch a nastaviť parametre, kritérií a napokon aj nevyhnutné zmeny na zlepšenie situácie v mimoriadne problematickej oblasti.

ZMOS sa v prieskume primátorov a starostov napríklad pýta na technický stav vodovodov a kanalizácií, ale aj na to, či samosprávy majú nejaký úsek kanalizačnej siete ešte v rozostavanom stave. ZMOS sa tie zaujíma o to, akým spôsobom obyvatelia, podniky a organizácie na území samospráv, vrátane komunálu, zabezpečujú vyžitie alebo odvádzanie zrážkovej a spotrebovanej pitnej vody. Medzi otázkami nechýba ani tá, ktorá sa týka toho z akých finančných zdrojov by podľa mala byť podľa primátorov a starostov podporená výstavby kanalizácie, vodovodov a čističiek odpadových vôd v mestách a obciach. ZMOS tiež zaujíma v čom vidia štatutárni predstavitelia samospráv najväčšie problémy pri budovaní kanalizácie, vodovodov a čističiek odpadových vôd.

Prieskum začal dnes a potrvá do 30. novembra 2021 na reprezentatívnej vzorke 600 štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.