Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS skúma problematiku stavebnej agendy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 19. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dnes začalo reprezentatívny prieskum zameraný na problematiku stavebnej agendy v samosprávach, ktorá je vo výraznej miere formovaná stavebným zákonom.

ZMOS má audit 
Združenie miest a obcí Slovenska už má vypracovaný audit prenesených kompetencií ktorého neoddeliteľnou súčasťou je stavebná agenda. V tejto súvislosti musíme konštatovať, že pri decentralizácii kompetencií na úseku stavebného poriadku nedošlo k ich oddeleniu od štátu, nakoľko ten považoval za dôležité ponechať si vyšší vplyv, ako by to bolo v prípade presunu na originálne kompetencie. Dovtedajšiu kompetenciu na tomto úseku vykonávalo 79 okresných úradov. Tie boli personálne roky stabilizované, finančne priamo napojené na rozpočet centrálnej vlády a od nej boli materiálne podporované. Prenesenie výkonu tejto kompetencie do takmer 3 000 bodov, ktorými boli všetky samosprávy bez adekvátneho personálneho, materiálneho a finančného zabezpečenia, čo nevyhnutne spôsobilo problémy. Navyše, štát mal naďalej garantovať rovnaký výkon tejto kompetencie na celom území Slovenskej republiky, bez rozdielu. Z čoho vyplýva, že mali byť naplnené určité kvalitatívne, kvantitatívne, efektívne a právne štandardy, dovtedy realizované okresnými úradmi.

Na základe auditu prenesených kompetencií musíme konštatovať, že štát zanedbáva svoju úlohu na úseku štátnej správy, najmä čo sa týka vzdelávania, školenia, udržiavania vhodného odborného zázemia zamestnancov a tiež, porušovaním finančnej disciplíny, nakoľko samosprávy už od reformy verejnej správy dofinancovávajú tento štátom objednaný výkon z vlastných zdrojov. S odstupom času a na základe porovnávania dlhoročných dát ide o závažný nedostatok v prístupe štátu k stabilite a kvalite vykonávania tejto agendy obcami a mestami.

Prierez otázkami 
Cieľom prieskumu bude kvantifikácia postojov reprezentatívnej vzorky štatutárnych predstaviteľov miest a obcí vo vzťahu k výkonu stavebnej legislatívy s dôrazom na súčasný stav a nevyhnutné legislatívne zmeny. ZMOS sa preto bude pýtať napríklad na to, či je potrebné, aby územné plánovanie bolo originálnou kompetenciu miest a obcí, ale tiež ho bude zaujímať aká by mala byť úloha štátu pri územnom plánovaní konkrétnej obce/mesta. Rovnako sa pýta na to, ako často samosprávy menia a aktualizujú svoje územné plány, ako hodnotia prácu Spoločných obecných úradov na tomto úseku, prípadne, ako vnímajú vývoj v oblasti stavebnej agendy a ktoré konkrétne sú podľa nich najväčšie problémy súčasného nastavenia stavebnej legislatívy.

ZMOS pripravuje novelu zákona 
Stavebná agenda je pomerne široká, reaguje na územné plánovanie, stavebné konanie a mnohé externality, ktoré vznikli výkonom prenesených kompetencií na danom úseku, vrátane individuálneho správania staviteľov, na ktoré je potrebné reagovať. Avšak ukazuje sa, že limity stavebnej legislatívy ovplyvňujú samotnú činnosť samospráv pri tvorbe územného rozvoja na svojom území. Aktuálne sa pripravuje novela zákona o stavebnej legislatíve, ktorú je potrebné zmysluplne upraviť v prospech územného plánovania a výstavby danej lokality a jej obyvateľov. Preto ZMOS s využitím auditu prenesených kompetencií a aktuálneho prieskumu „Stavebná legislatíva s v samosprávach“ predstaví užitočnú novelu stavebného zákona, ktorá sa vzhľadom na naliehavosť niektorých problémov javí výrazne prínosnejšia ako prezentovaný a postupne menení návrh stavebnej legislatívy. Tím expertov v tejto oblasti vedie Martin Chren, starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde je najväčší stavebný úrad na Slovensku.

Zber dát začal dnes a potrvá do 16. mája 2021 na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

                                                                                                                                                    Michal Kaliňák

                                                                                            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.