Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach. Stále viac sa ukazuje, že dostupnosť týchto služieb má výrazný vplyv na kvalitu života občanov, ich dostupnosť by mala kopírovať demografický vývoj i regionálne špecifiká, no hlavne reálne potreby ľudí.

Združenie miest a obcí Slovenska sa preto zaujíma aj o to či sú mestá a obce aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo sociálnozdravotných služieb (nemocnice, stacionáru, polikliniky či agentúry ošetrovateľskej starostlivosti). ZMOS tiež zaujíma či obyvatelia majú priamo v obci, respektíve meste priamo prístup k lekárskej starostlivosti a to podľa jednotlivých typov,  a to či majú prístup k zdravotnej starostlivosti aspoň raz do  týždňa. Združenie sa v prieskume pýta aj na to, či bola vo obci/meste v priebehu minulých 5 rokov zrušená ambulancia všeobecného lekára, všeobecného lekára pre deti, gynekologická ambulancia alebo zubno-lekárska ambulancia, a to bez náhrady? Ďalšia z mnohých otázok sa týka toho, v akom vzťahu sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ku konkrétnej samospráve,  či a v akých priestoroch sídli ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, ambulancia všeobecného lekára pre deti, gynekologická a tiež zubno-lekárska ambulancia. Okrem toho nás tiež zajíma aj dopravná dostupnosť týchto poskytovateľov pre ľudí, keďže je všeobecne známe, že sú obce, kde už celé roky neambuluje všeobecný lekár.

Zároveň sa ZMOS pýta, či samospráva je zriaďovateľom a aj poskytovateľom (v zmysle originálnej kompetencii miestnej samosprávy) jednej alebo viacerých z foriem sociálnych služieb, prípadne, či zabezpečuje vykonávanie niektorej sociálnej služby objednávaním u cudzieho neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Tiež sa zaujímame o prístup samospráv k zdravotníckym službám a sociálnej agende v niektorom so svojich  strategických dokumentoch (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, či Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a pod. )

Zber dát začal 8. júla 2021 a potrvá do 31. augusta 2021 a to na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

                                            

Michal Kaliňák

                                                                                              ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.