Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS si uvedomuje prínos kohéznej politiky EÚ pre samosprávy, ktorý znásobuje 19 rok členstva SR v EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Kohézna politika EÚ prostredníctvom Kohézneho fondu, ktorý sa na Slovensku začal využívať ako predvstupový fond od roku 2000, je významným verejným zdrojom financovania regionálneho rozvoja na Slovensku.

Jeho prínos pre regióny znásobuje 19. rok členstva SR v EÚ, ktorý si dnes pripomíname. Prínos kohéznej politiky EÚ pre mestá a obce si uvedomuje aj Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom aktuálne realizovaného projektu zameraného na informovanie o politike súdržnosti v území prostredníctvom príkladov dobrej praxe miest a obcí. Projekt je financovaný z výzvy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku.

Dnes si pripomíname 19. výročie vstupu SR do EÚ, tento rok uplynulo 30 rokov od založenia Kohézneho fondu Európskej únie a tento rok je aj rokom, v ktorom realizujeme konzorciálny projekt na podporu informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe – projektoch financovaných EÚ najmä prostredníctvom politiky súdržnosti a o ich vplyve na každodenný život ľudí.

V rámci projektu ZMOS monitorujeme zdroje EÚ, ktoré využili mestá a obce na rozvoj, od predvstupových fondov až po súčasnosť, monitorujeme príklady dobrej praxe financované zo zdrojov EÚ v aktuálnych európskych témach a výzvach – environmentálnych, digitálnych, sociálnych, realizujeme prieskumy a podujatia na zviditeľnenie politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom konkrétnych projektov realizovaných v území a vyzbieraných dát.

Vďaka projektu sme v marci 2023 realizovali podujatie v Prešove zamerané na potenciál a príležitosti na rozvíjanie spoločných aktivít a projektov v cezhraničnom území SR-PL, ktoré prispievajú k sociálno-ekonomickému rozvoju územia, aj prostredníctvom zdrojov EÚ. Na podujatí odzneli informácie z legislatívneho a finančného rámca podpory cestovného ruchu v SR a PL a konkrétne aktivity miest a obcí vrátane územných subjektov, ktorými sú členmi – miestna akčná skupina, oblastná organizácia cestovného ruchu, euroregión - ktoré podporujú cestovný ruch v území.

Vďaka projektu sme v marci 2023 realizovali aj prieskum zameraný na investičnú potrebu do miestnych komunikácii v súvislosti s dostupnými zdrojmi v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Do prieskumu sa zapojilo 806 obcí, ktorých požiadavka na financovanie miestnych komunikácií je v objeme 254 mil. eur. Pokiaľ by bola teraz zverejnená výzva, projekt má kompletne pripravený (s právoplatným stavebným povolením na pozemkoch vo vlastníctve obce) 324 obcí, ktorých projekty si vyžadujú financie v objeme 168,6 mil. eur.

Vďaka projektu sme v októbri 2022 realizovali monitoring čerpania zdrojov EÚ. Podľa platformy Európskej komisie Cohesio v období 2014-2020 sa na Slovensku implementovalo z EŠIF 10 705 projektov. Tieto projekty predstavujú čerpanie na úrovni  54,42%  z celkovej alokácie pre Slovensko na programové obdobie 2014-2020 (9,13 mld. eur zo 16,78 mld.eur). V Prešovskom regióne sa zo všetkých regiónov zrealizovalo najviac projektov: 1 897. Pre porovnanie v Banskobystrickom regióne: 1844, pričom ide o veľkostne porovnateľný región s Prešovským (podľa rozlohy) a v Košickom kraji: 1411, pričom ide o porovnateľný región s Prešovským (podľa počtu obyvateľov).

V Prešovskom kraji najviac projektov v uvedenom období realizovala obec Lemešeny (13 v celkovej sume 5 167 567,97 eur) a projekty s najväčším objemom realizovala obec Petrovany (7 100 776,20 eur na 7 projektov). V Prešovskom kraji realizuje alebo ukončilo projekty z EŠIF 2014-2020 257 obcí zo 665, pričom v kraji je 373 obcí vo veľkostnej kategórii do 499 a 535 obcí od 500 do 999 obyvateľov.

Spomedzi miest najviac projektov zrealizovalo mesto Prešov (počet projektov 35 v celkovej sume 14 441 037,53 eur) a Stará Ľubovňa (počet projektov 17 v celkovej sume 5 664 914,55 eur) a projekty s najväčším objemom realizovalo mesto Prešov (14 441 037,53 eur na 35 projektov) a po ňom nasleduje Bardejov (9 910 231,61 eur na 16 projektov). V Prešovskom kraji využilo zdroje EÚ, t. j. realizuje alebo ukončilo projekty z EŠIF 2014-2020 všetkých 23 miest.

Tieto výstupy projektu budú čoskoro zverejnené stránke Združenia miest a obcí Slovenska.

O projekte ZMOS „Kohézna politika EÚ pre úspešné slovenské regióny (EUCoSK)“

Trvanie projektu: 1.9.2022 – 30.9.2023

Finančný mechanizmus: Výzva Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa politiky súdržnosti EÚ“

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.