Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS pripravuje dopadovú štúdiu k rozvoju vidiekaVytlačiť

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje dopadovú štúdiu zameranú na vidiek ako investičnú príležitosť. Cieľom je reagovať na nekoncepčný prístup k rozvoju vidieka, ktorý vidíme v mnohých dlhodobých štrukturálnych problémoch.

Dokonca sme jedinou krajinou v rámci Európskej únie, ktorá nemá v žiadnom zákone definovaný vidiek, čo tiež prispieva k neúspešnému znižovaniu regionálnych rozdielov a otáznemu prínosu čiastkových, namiesto systémových riešení. 

Riešenia a východiská 
Združenie miest a obcí Slovenska už medzičasom formulovalo vecný prístup s riešeniami k odstráneniu tzv. potravinových púšti. V analýze venovanej bezpečnej samospráve reflektovalo na tzv. ostrovy chudoby, v ktorých život sprevádza výrazná drobná kriminalita. V ďalších analytických materiáloch preukázalo prínos systematickej podpory medziobecnej spolupráce, prínos združených investícií či východiská pre cestovný ruch na vidieku. 

Typická vidiecka krajina 
Dopadová štúdia zameraná na vidiek ako investičnú príležitosť bude reflektovať napríklad na to, že Slovensko je typicky vidieckou krajinou, nakoľko obce, teda samosprávy bez štatútu mesta, tvoria 96 % zo všetkých obcí na Slovensku.  Líšia sa počtom obyvateľov, čo ich radí do rôznych veľkostných kategórií. Rovnako, nemajú identickú demografickú štruktúru, a tiež, adekvátne podmienky pre uspokojujúci prístup obyvateľov k rôznym formám verejných služieb. Hlavným cieľom dopadovej štúdie preto bude návrh východísk, zmien a podporných mechanizmov, spolu s príkladmi dobrej praxe ako kombinácie optimálnych riešení pretrvávajúcich štrukturálnych problémov. 
Vidiek na Slovensku je mimoriadne špecifický, z hľadiska lokalizácie sídiel (prihraničie, vnútroštátne regióny), ale aj s prihliadnutím na vzdialenosť obcí k mestám, dopravnú obslužnosť, hustotu či riedkosť osídlenia a s tým súvisiacich mnohých štrukturálnych problémov, ktoré vo výraznej miere limitujú všestranný rozvoj územia krajiny so snahou o ucelenú krajinotvorbu. 
ZMOS dopadovou štúdiou zmapuje, a na základe získaných dát dokáže kvantifikovať riešenia, ktoré sa budú dotýkať základných služieb a potrieb, možnosti medziobecnej spolupráce na spoločnom výkone verejných služieb, výpovednú hodnotu umocníme formuláciou riešení s uvedením príkladov dobrej praxe, ktoré už aktuálne vidíme na úrovni niektorých mikroregiónov ako prejav kooperácie, ktorý je zároveň aj investičnou príležitosťou.  Očakávame, že s takto koncipovanou dopadovou štúdiou zároveň priamo podporíme lokálnu hospodársku politiku, rozšírime nástroje zdieľanej samosprávy a pomôžeme pri preukázateľnom probléme, ktorý sa týka neúspešného znižovania regionálnych rozdielov.  

Očakávané výsledky 
ZMOS od dopadovej štúdie, ktorá bude realizovaná od januára do konca apríla očakáva zmapovanie súčasného, dlhodobého a nepriaznivého stavu, formulovanie východísk s finančnými a sociálno-ekonomickými dopadmi, definovanie prístupu a východísk, ktoré poukážu na investičnú príležitosť vo vzťahu k vidieku s cieľom zabezpečiť všestranný rozvoj územia a štandardy krajinotvorby v kombinácii s riešením dostupnosti verejných služieb na vidieku. Na účely analytickej štúdie budú využité dáta z reprezentatívnych prieskumov a tzv. druhotriedenia dát, ktoré ZMOS realizoval vo viacerých oblastiach, ale aj využitie štatistických ukazovateľov na časovom slede zo zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
Dopadová štúdia je realizovaná v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu,   vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Dokument bude tiež verejne prístupný v Knižnici na web stránke ZMOS, kde sú k dispozícii aj ostatné, doposiaľ vytvorené dokumenty.     


Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.