Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Pri napĺňaní novely školského zákona narazíme na obmedzené možností miest a obcí, zostane len ambíciou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že pri napĺňaní novely školského zákona v praxi narazíme na reálne kapacitné a finančné možností miest a obcí. Implementácia ustanovení zákona v praxi, ktoré garantujú právny nárok na miesto v materskej škole, v niektorých mestá a obciach zostane len ambíciou.

ZMOS ešte vo februári tohto roka upozorňoval na skutočnosť, že prijatie novely školského zákona v takejto podobe bude v praxi robiť mnohým samosprávam obrovské problémy, pretože čas na vytvorenie dostatočných kapacít v materských školách je krátky a štát, tak ako aj pri iných legislatívnych zmenách aj v tomto prípade,  prenechal všetku zodpovednosť na pleciach samospráv.

Už v čase prípravy novely zákona ZMOS zásadne nesúhlasil s predloženým návrhom zákona z dôvodu jeho neprimeraného zásahu do originálnych kompetencií miest a obcí na úseku materských škôl a v tom čase žiadalo rezort školstva o zastavenie legislatívneho procesu s možnosťou ďalšieho rokovania so samosprávami.

Podotýkame, že ZMOS na jednej strane víta zakotvenie právneho nároku na miesto v materskej škole pre deti od troch rokov, pretože vníma potrebu matiek čo najrýchlejšieho návratu do práce, avšak na strane druhej, ak sa tak má aj reálne v praxi diať, musí byť skutočná garancia vykonateľnosti.

Stále upozorňujeme, že tu máme regióny, kde každoročne nie je možné uspokojiť veľký počet rodičov malých detí pri uplatnení si žiadosti o prijatie do materskej školy a to aj napriek intenzívnej snahe týchto samospráv dobudovávať kapacity materských škôl.  Verejné obstarávania, vysporiadavanie pozemkov na výstavbu, či enormne sa zvyšujúce ceny stavebných materiálov brzdia či priam znemožňujú samosprávam realizáciu stavieb.

A v neposlednom rade, aj keď pôvodný zámer Plánu obnovy a odolnosti SR zo strany rezortu školstva bol prehodnotiť financovanie materských škôl a prevziať ich pod prenesený výkon štátnej správy, tak ako je to v súčasnosti pri financovaní základných škôl, nakoniec rezort školstva ponechal financovanie v pôvodnom stave, s tou istou výškou podielových daní avšak s pomerne vyššími nákladmi na prevádzku.

Máme teda za to, že prijatím tejto novely školského zákona Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR síce splnilo míľnik, vďaka ktorému bude možné čerpať finančné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR, avšak pôvodný zámer a ambícia garantovať mladým rodinám  miesto materských školách pre ich deti zostane len ambíciou, ktorá v praxi bude narážať na reálne kapacitné a finančné možnosti miest a obcí. 

V utorok 9. mája 2023 parlament Slovenskej republiky schválil novelu školského zákona, ktorou sa na Slovensku okrem iného zavádza právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov od septembra 2025 a detí od štyroch rokov od septembra 2024.

Branislav Tréger, predseda ZMOS

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.