Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané služby preneseného výkonu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 15. mája 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.

Podľa výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho: „Výsledkom prvých pracovných rokovaní na ministerstve financií z konca apríla k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 bolo akceptovanie stanoviska ZMOS, že prenesený výkon štátnej správy na plnenie štátom uložených úloh pre mestá  a obce musí byť v súlade so zákonom plne financovaný s rozpočtu kapitoly ministerstiev. ZMOS dlhodobo požaduje, aby proces tvorby rozpočtu bol v súlade so zákonom nielen predmetom oznámenia o výške sumy a spôsobe rozdelenia zdrojov pre mestá  a obce, ale výsledkom analytického rozpočtového procesu, ktorý začína na príslušnom rezorte.“

Nedoplatili ale krátili 
Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v minulom roku nedošlo zo strany príslušných rezortov k nami požadovanej úprave na zvýšenie sumy bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy na rok 2021. Naopak, došlo k administratívnemu kráteniu výdavkov o 10 %, čo spôsobilo, že rozpočet na rok 2021 na úseku stavebného konania  a matrík nedosahoval ani úroveň skutočnosti roku 2019.  

Komunál porušuje zákon 
Na porušenie zásady, že prenesený výkon štátnej správy musí byť financovaný v plnom rozsahu z rozpočtu kapitoly upozornil vo svojich správach aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Stotožnil sa s názorom ZMOS,  že týmto postupom dochádza k porušeniu zákonných povinností zo strany štátu a následne aj obcí, ktoré musia rozdiel financovať z vlastných zdrojov. Pritom mestá  a obce musia uhrádzať zákonné výdavky za zamestnancov, ktorí aj keď vykonávajú prenesený výkon štátnej správy, sú zamestnancami samospráv, a nie štátu. Obdobná situácia je aj pri uhrádzaní ostatných výdavkov spojených s výkonom týchto kompetencií. 

„V nadväznosti na prebiehajúci rozpočtový proces tvorby rozpočtu verejnej správy na roky  2022 – 2024 preto ZMOS vyzýva rezort dopravy, ako správcu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na realizáciu krokov, ktorými budú v návrhu rozpočtu pre rok 2022 a následne v plnej miere premietnuté výdavky na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a stavebného poriadku, ktoré sú účelovo určené pre mestá  a obce. Zároveň žiadame o prerokovanie návrhov kapitoly ešte pred samotným sumarizovaním návrhov na MF SR,“ priblížil Jozef Turčány.   

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.