Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií. Rezortu vnútra zaslal zásadnú nesúhlasnú pripomienku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. októbra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam.

Zámer avizovanej zmeny 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní, pričom jednou z nich sa má doplniť aj základný zákon komunálu, teda zákon o obecnom zriadení.

V predmetnom zákona sa navrhuje zrušiť obciam a mestám oprávnenie ukladať fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s ustanoveným prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné predpisy, čo predkladateľ odôvodňuje výhradne zlepšením podnikateľského prostredia.

Samosprávy potrebujú disponovať údajmi 
Združenie miest a obcí Slovenska sa s predloženým návrhom nestotožňuje. Podľa názoru združenia znemožnením uloženia oznamovacej povinnosti formou všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta smerom k podnikateľským subjektom - prevádzkovateľom by sa samosprávam zamedzilo disponovať údajmi, pričom pri takto plánovanej úprave zákona môže dôjsť v praxi k častým sporným momentom, kedy občania, ktorých vôľu vyjadruje zloženie samosprávnych zastupiteľstiev, a ktorí prostredníctvom komunálnych volieb udelili poslancom samosprávnych zastupiteľstiev mandát na ich zastupovanie, sa budú dožadovať informácií k prevádzkovým časom konkrétnej prevádzky, napríklad z dôvodu rušenia nočného kľudu a pod. a zároveň by sa obecnej či mestskej polícii avizovaným odňatím možnosti ohlasovacej povinnosti prostredníctvom úpravy v rámci všeobecne záväzného nariadenia zabránilo v kontrolnej činnosti a následnému ukladaniu sankcií, t.j. samosprávy by navrhovanou úpravou stratili databázu údajov potrebnú k výkonu niektorých jej právomocí.  

Jeden príklad za mnohé 
Ako príklad je možné uviesť ohlasovaciu povinnosť podnikateľských subjektov voči samospráve pri verejných kultúrnych podujatiach v zmysle zákona o verejných kultúrnych podujatiach. Aj preto zámer predkladateľa nepovažujeme za opodstatnené riešenie a žiadame ponechanie súčasného stavu. ZMOS nevidí zmysel na vyňatie tejto kompetencie z rúk samosprávy.

Zásah do originálnych kompetencií 
Okrem toho považujeme za dôležité uviesť, že v zmysle ust. § 4, bod 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce ... .“ Na základe uvedeného, ktoré je súčasťou zákona už od jesene 1990 máme za to, že navrhovaná zmena priamo obmedzuje jednu z originálnych pôsobností obce. Samospráva musí predovšetkým chrániť záujmy všetkých občanov, nielen podnikateľov, podnikanie je príležitosť, je však potrebné dbať aj na vytváranie podmienok slušného spolunažívania. Regulácia podnikateľského prostredia na lokálnej úrovni nie je prenesený výkon štátnej správy, ale ide o originálnu kompetenciu.  

V súvislosti s uvedeným Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú nesúhlasnú pripomienku.

           Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.