Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Potreba budov je kľúčová pre rozhodovanie o investíciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 27. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska na základe nedávneho prieskumu konštatuje, že stav energetických zariadení a eurofondové výzvy sú kľúčové pre rozhodovanie o investíciách samospráv v tepelnom hospodárstve. 

Podľa 46,3 % primátorov a starostov sa o prioritách rekonštrukcií tepelného hospodárstva rozhoduje podľa dôležitosti účelu daného objektu, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Ďalších 36,3 % respondentov uviedlo, že je to podľa aktuálnych eurofondových výziev. Výška potenciálnych úspor prevádzkových nákladov v jednotlivých budovách je pri rozhodovaní o investíciách do tepelného hospodárstva kľúčová pre 15,6 % respondentov. Iné dôvody uviedlo 1,5 % a nevedelo sa vyjadriť 0,2 % opýtaných.

Komunál sa nespolieha len na eurofondy 
Až 37,9 % samospráv využíva pri plánovaných investíciách do tepelného hospodárstva svoje financie, teda vlastné zdroje. Na eurofondy sa spolieha 32 % miest a obcí. Iné granty a projektové financovanie avizuje 15, 8 % miest a obcí. Na bankové úvery sa spolieha 11,9 % samospráv a na PPP projekty 1,7 %. Iné zdroje uviedlo 0,4 % respondentov. Na ďalšie zdroje od sponzorov sa spolieha 0,2 %.

Združenie miest a obcí Slovenska je autorom analytickej štúdie zameranej na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, pričom aktuálne realizuje analýzu zameranú na verejno-súkromné partnerstva pri zabezpečovaní verejných služieb. Práve kombinácia týchto dokumentov, spolu so snahou o výrazné čerpanie európskych investičných a štrukturálnych fondov s využitím informačného servisu ZMOS môžu prispieť k čo najlepšiemu rozhodovaniu samospráv o využívaní finančných možností na zhodnotenie tepelného hospodárstva.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 3. marca 2021 do 16. apríla 2021 na reprezentatívnej vzorke 517 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.