Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS organizuje workshop k problematike civilnej ochrany v samosprávach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku Civilnej ochrany v samospráve a operatívne krízové riadenia - "Bezpečná samospráva." 

 

 

 

Ciele podujatia: 

- vstup do problematiky smart z hľadiska poslania a riešenia pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na efektívnu prevádzku pri práci v oblasti civilnej ochrany, 

- predstavenie výsledkov z aktuálneho prieskumu „Civilná ochrana v samospráve“ a reflektovanie na potreby samospráv v tejto oblasti,

- predstavenie postojov samospráv, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s civilnou ochranou - koordinácia, komunikácia, úzka spolupráca medzi miestnou územnou samosprávou a štátnou správou,

- dôležitosť prevencie, pripravenosti a reakcie voči rizikám a krízovým situáciám,

- predstavenie spolupráce mestskej polície so samosprávou v oblasti civilnej ochrany,

- príklad dobrej praxe zo samosprávy v oblasti civilnej ochrany.

Podujatie sa uskutoční v stredu 28. júla 2021 v čase od 9:00 hod. - 12:30 hod. prostredníctvom MS TEAMS. 

Program podujatia 

09:00 - 09:30 hod. 
Úvodné slovo a prezentovanie výsledkov z aktuálneho prieskumu „Civilná ochrana v samospráve“ s dorazom na potrebu medziobecnej spolupráce, prevenciu a komunitnú spoluprácu. Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

09:30 –10:15 hod. 
Civilná ochrana v samospráve. Lukáš Baňacký, starosta mestskej časti, Bratislava Lamač, zástupca ZMOS pre oblasť civilného núdzového plánovania

10:15 – 11:00 hod.
Prevencia, pripravenosť a reakcia voči rizikám a krízovým situáciám. Galya Toteva Terzieva, sekcia krízového riadenia MV SR  a odbor krízového riadenia a civilnej ochrany

11:00 - 11:45 hod. 
Medziobecná spolupráca mestských polícií a súčinnosť s oblasťou civilnej ochrany. Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR 

11:45 - 12:15 hod. 
Civilná ochrana  - príklad dobrej praxe zo samosprávy – obec Novoť. Radoslav Kozák, starosta obce Novoť 

12:15- 12:30 hod. Záverečná diskusia. 

Organizačné informácie 
Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
Odborný garant: PaedDr. Jana Skraková             
Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska: Mgr. Daniela Minárová, projektová manažérka/02-48   700 724, 0902 502 635, Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706

  • účasť na workshope pre zaregistrovaných je bezplatná;
  • potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/uEMDwL6PR6PsJgVx8 v termíne do 26. 7. 2021 do 12:00

 

 

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.