Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS odmieta účelový a nesystémový zásah do miestnych daní

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na nebezpečnú snahu o účelový a nesystémový zásah do zákona o miestnych daniach a poplatku, ktorý je druhým najdôležitejším zdrojom financovania miest a obcí.

ZMOS nesúhlasí s predloženým poslaneckým návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa ZMOS ide o účelový a nesystémový zásah do princípov daňového konania v prípadoch vyrubovania a správy dane z nehnuteľností, ktorý je druhým najdôležitejším vlastným zdrojom financovania miest a obcí. V tomto zmysle ZMOS v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil zásadnú pripomienku. 

Bez finančného dopadu na samosprávy 
V programovom vyhlásení vlády SR je kladený dôraz na zvyšovanie majetkových daní. Naopak realizáciou návrhu by došlo k zníženiu ich výnosu, čo bude mať negatívny vplyv na rozpočty miest a obcí. V odôvodnení sa uvádza, že predkladateľ nevie vyčísliť, aký dopad na rozpočty miest a obcí bude mať predložený návrh, no súčasne sa v ňom deklaruje, že bude minimálny.

ZMOS za nesystémový zásah do daňových princípov považuje najmä to, že návrhom sa vytvára priestor na rozdielne posudzovanie a zdaňovanie rovnakých stavieb a činností v nich, čím sa zvýhodní jeden typ daňovníka pred druhým. V športových objektoch sú priestory, ktoré ich majitelia využívajú napr. na prenájom reštauračných zariadení, bufetov, fitnes centier a pod. Ide často o daňovníkov, ktorí sú vlastníkmi lyžiarskych centier, aquaparkov, hotelov, kúpeľných, rekreačných, zdravotníckych zariadení. Týmto sa vytvára tlak na masívne oslobodzovanie a znižovanie daní v centrách cestového ruchu. Okrem toho by sa „športovým objektom“ pre účely dane z nehnuteľnosti mohli stať aj stavby administratívnych budov firiem, v ktorých je umiestnená napr. posilňovňa, fitnescentrum, malé wellnes a pod. Existuje reálne riziko tlaku zo strany týchto daňovníkov, aby boli od dane zo stavieb oslobodené aj ich stavby, čo by len prehĺbilo negatívny dopad na rozpočty miest a obcí.

Všeobecný pojem vytvára priestor na špekulácie 
Podľa názoru ZMOS tento návrh vytvára priestor na daňové špekulácie a nerovnosť pred zákonom. Všeobecne by bolo ťažko možné presne definovať, ktorá stavba je určená čiastočne, prevažne alebo úplne na šport a športové aktivity (napr. stavba samostatného fitnescentra áno, v prípade ak fitnescentrum bude súčasťou administratívnej budovy podnikateľského subjektu nie...). Niektoré športové aktivity(činnosti) sú  bežnou, často lukratívnou podnikateľskou aktivitou.

Veľa stavieb, ktoré sú účelovo určené na šport a športové aktivity, sú v súkromnom vlastníctve a športová činnosť v nich sa vykonáva za účelom zisku (napr. fitnescentrá), to znamená že sa jedná o podnikateľskú činnosť a opäť narážame na inštitút diskriminácie vo vzťahu k ďalším podnikateľským subjektom, ktorých stavby nie sú od dane oslobodené. Oslobodenie od dane zo stavieb alebo zníženie dane zo stavieb, ktoré slúžia na šport a športové aktivity a ďalšie stavby uvedené v § 17 odsek 3 písm. b) je podľa nášho názoru možné realizovať v podmienkach obce plošne, nie výberovo. V opačnom, prípade dochádza k diskriminácii významnej časti iných daňovníkov.

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.