Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Obec bez vody aj vodovodu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Z reprezentatívneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, že realita pri vodovodoch, kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd je horšia, ako pôvodné odhady. 

Verejné vodovody číslami 

Kompletne pokryté územie samosprávy vodovodom má, ale plánuje, alebo už realizuje ďalší rozvoj alebo rekonštrukciu 26,1% samospráv. Väčšiu časť územia má pokrytú vodovodom, jeho dostavbu alebo rekonštrukciu plánuje, prípadne už realizuje 15,8% oslovených štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. Kompletné pokrytie samosprávy vodovodom má 35,8% samospráv. Funkčný vodovod v technicky dobrom stave má podľa prieskumu 62,6% samospráv. V nie dobrom technickom stave ho má 34,9% oslovených. Nefunkčný vodovod avizovalo 0,7% samospráv, inú odpoveď uviedlo 0,2% opýtaných a nevedelo sa vyjadriť 1,6%. 

Primátorov a starostov, ktorí uviedli, že plánujú budovanie, rekonštrukciu, alebo rozvoj vodovodov sa ZMOS pýtal na to, v akom stave je technická príprava. Celkovo 17,4% uviedlo, že majú spracovanú projektovú dokumentáciu, avšak tieto samosprávy sú nútené ju aktualizovať a prispôsobiť novým podmienkam, ktoré súvisia so zverejňovaním výziev. Ďalších 37,9 % odpovedalo, že žiadnu projektovú dokumentáciu, ani podklady k nej nemajú. V štádiu rozpracovávania podkladov pre projektovú dokumentáciu je 12,3%. Projektovú dokumentáciu má vo finálnej podobe a čaká na začatie realizácie 20,2%. Projektovú dokumentáciu má vo finálnej podobe a už začalo s realizáciou 7,9% samospráv. Inú odpoveď uviedlo 1,6% opýtaných a nevedelo sa vyjadriť 2,8%. 

Verejná kanalizácia číslami 

Primátori a starostovia zaradení do reprezentatívneho prieskumu okrem iných otázok odpovedali aj na otázku: „V akom stave máte verejnú kanalizáciu? Zaujíma nás fyzická existencia kanalizačnej siete ako takej, bez ohľadu na to, či funguje, alebo nie.“ Výsledkom je, že väčšiu časť územia má odkanalizovanú, ale dostavbu, alebo rekonštrukciu kanalizácie plánuje, alebo už realizuje celkovo 18,5% samospráv. Pritom väčšiu časť územia má odkanalizovanú, dostavbu alebo rekonštrukciu kanalizácie plánuje alebo už realizuje 15,8% obcí a 75% miest. Žiadnu časť samospráv nemá odkanalizovanú, výstavbu plánuje alebo už realizuje 30,9% samospráv. 

Primátorov a starostov, ktorí uviedli, že plánujú budovanie, rekonštrukciu, alebo rozvoj kanalizácie sa ZMOS pýtal na to, v akom stave je technická príprava. Celkovo 26,5% uviedlo, že majú spracovanú projektovú dokumentáciu, avšak tieto samosprávy sú nútené ju aktualizovať a prispôsobiť novým podmienkam, ktoré súvisia so zverejňovaním výziev. Ďalších 27,7% odpovedalo, že žiadnu projektovú dokumentáciu, ani podklady k nej nemajú. V štádiu rozpracovávania podkladov pre projektovú dokumentáciu je 17,8%, a rovnaké percento respondentov uviedlo, že projektovú dokumentáciu ešte nemajú vo finálnej podobe. Projektovú dokumentáciu má vo finálnej podobe a už začalo s realizáciou 6,2% samospráv. Inú odpoveď uviedlo 1,2% opýtaných a nevedelo sa vyjadriť 2,8%. 

Zdroje financovania 
Združenie miest a obcí Slovenska v prieskume zaujímalo, z akých finančných zdrojov by mala byť podporená výstavba verejných vodovodov, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Primátori a starostovia pritom mohli označiť najviac tri najdôležitejšie finančné zdroje. Zo štátneho rozpočtu by mali byť financované podľa 60,9% opýtaných. Zo zdrojov Európskych a investičných fondov by mala by financovaná podľa názoru 74,4% respondentov. Financovanie z Environfondu je žiadúce podľa 67,7%. Možnosť financovania z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky uviedlo 38,2%, z prostriedkov vodárenských spoločností 35,9% a z vlastných finančných prostriedkov samospráv by mali byť financované tieto investície podľa 4,8%. 

Celkovo 74,4% primátorov a starostov odpovedajúcich v prieskume si myslí, že by mala byť finančne podporovaná výstavba vodovodov, kanalizácie a čistiarní odpadových vôd aj v obciach pod 1000 obyvateľov a 15,9% je presvedčených o tom, že by mali byť podporované aj   obce s počtom obyvateľov pod 2000. 

Rebríček problémov 
Združenie miest a obcí Slovenska tiež zaujímalo, v čom vidia primátori a starostovia najväčšie problémy pri výstavbe verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Až 67,7% konštatovalo, že problémom je nedostatočný objem finančných prostriedkov vo zverejňovaných výzvach. Náročnú legislatívu, ktorá vyplýva z realizácie budovania sieti považuje za problém 58,4% opýtaných. Často sa meniace kritériá a pravidlá pri výzvach vníma ako problém 50% respondentov. Chýbajúce eurofondové výzvy považuje za problém 40,6%. Iný problém uviedlo 11,1% a nevedelo sa vyjadriť 2,9%. Súčet percento prevyšuje pri týchto odpovediach 100% z dôvodu možnosti výberu viacerých z preddefinovaných odpovedí. 

Združenie miest a obcí Slovenska preto apeluje na príslušné ministerstvá, aby zohľadnili tieto fakty pri nastavovaní pravidiel a systematickej podpore budovania verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti požaduje, aby vláda v dostatočnom časovom predstihu zverejnila informácie o tom kedy a v akom objeme budú zverejňované eurofondové výzvy na budovanie týchto sietí z končiaceho a rovnako aj z nového programového obdobia. Združenie miest a obcí Slovenska zároveň vstúpi do rokovaní s Asociáciou vodárenských spoločností, aby koordinovali spoločný postup na presadzovanie riešení pre pomoc samosprávam, v ktorých je kvalita života obyvateľov limitovaná obmedzeným prístupom k vode, respektíve nemožnosťou využívať verejné vodovody, kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd.   

Iván Farkas, starosta obce Mužla sa k téme vyjadril TU 

Eugen Szabó, primátor mesta Štúrovo sa k téme vyjadril TU 

Michal Kaliňák 
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.