Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS na rokovaní o výške výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Martin Červenka (prvý podpredseda ZMOS), Martin Chren (podpredseda Komory miest ZMOS) a Ladislav Adamovič (odborný expert Kancelárie ZMOS) sa na Úrade územného plánovania a výstavby SR zúčastnili pracovného stretnutia o výške výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024.

V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadalo kapitolu „Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky“ (ďalej len „úrad“) o konkretizáciu a kvantifikáciu prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam. 

V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je správca kapitoly povinný návrh výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom prerokovať s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov. 

Na základe týchto skutočností sa na Úrade územného plánovania a výstavby SR uskutočnilo 24. júla 2023 pracovné stretnutie za účasti zástupcov úradu a Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré zastupovali Martin Červenka (prvý podpredseda ZMOS), Martin Chren (podpredseda Komory miest ZMOS) a Ladislav Adamovič (odborný expert Kancelárie ZMOS). Predmetom pracovného stretnutia bola diskusia o výške výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024.

Vzhľadom k tomu, že od 1. apríla 2024 vstúpi do platnosti nový stavebný zákon a s ním okrem iného aj zmeny spojené s výkonom stavebných úradov, vystala otázka nového spôsobu úhrady nákladov na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. 

V tejto súvislosti požiadali zástupcovia ÚÚPaV SR zástupcov ZMOS o poskytnutie údajov, ktoré sa budú týkať výkonu a financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, pričom požadované údaje zašle úrad do Kancelárie ZMOS. Zástupcovia ZMOS s týmto návrhom súhlasili a deklarovali vyvinúť iniciatívu k vybranej vzorke  stavebných úradov na získanie požadovaných údajov. Získané údaje budú základom pre zreálnenie nákladov spojených s výkonom preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania pre ďalšie obdobie.

Na záver rokovania predložili pracovníci úradu zástupcom ZMOS návrh rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024. Výdavky na tento účel sa v roku 2024 rozpočtujú v sume 8 857 073 eur, čo je o 584 468 eur viac ako je rozpočet pre rok 2023. Informatívny rozpočet na roky 2025 a 2026 je rovnaký ako v roku 2024. Zástupcovia ZMOS zobrali tento návrh rozpočtu na vedomie s tým, že môže byť modifikovaný v závislosti od získaných údajov z vybraných stavebných úradov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.