Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS má konkrétne odporúčania pre správu komunálnych lesov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Jedinou správnou cestou, ako ekonomicky účelne a ekologicky vyvážene obhospodarovať lesný majetok samospráv je mať spracovaný a dôsledne implementovaný Program efektívneho využívania lesného majetku. Nielen to vyplýva zo spracovanej analýzy Združenia miest a obcí Slovenska venovanej výlučne komunálnym lesom. V dokumente nechýbajú ani ďalšie konkrétne doporučenia vrátane vzorových modelov.

Viac chrániť, alebo viac hospodáriť?
Presne takto bola koncipovaná jedna z kľúčových otázok pri vypracovaní analýzy komunálnych lesov. Na túto zásadnú otázku bola daná jednoznačná odpoveď. Na základe odborných argumentácii bol prijatý záver, že neexistuje „čierno-biela“ resp. paušálna odpoveď na túto otázku, platná pre všetky obecné a mestské lesy. Znamená to, že pre celú samosprávu, ktorá spravuje lesný majetok neexistuje jediná odpoveď, teda či „viac chrániť“, alebo či „viac hospodáriť“.

Existuje však jednoznačné stanovisko expertného tímu, ako by mali mestá a obce postupovať k rozhodovaniu, akým smerom chcú usmerňovať starostlivosť o svoj lesný majetok. Teda či uprednostnia jeho prísnu ochranu, alebo uprednostnia intenzívne hospodárenie. Treba tiež podotknúť, že z pohľadu logiky veci a vzhľadom na špecifický charakter lesného majetku, neexistuje racionálny dôvod pre takéto striktné rozhodovanie. Pre biologický komplex, akým je lesný ekosystém nie je správne využívať extrémne polarizujúce rozhodnutia. Pre les má svoj význam aj jeho obhospodarovanie najmä to, ktoré je prírode blízke, ale pre niektoré časti lesných biotopov je dôležitá aj ich ochrana (v niektorých prípadoch aj prísna ochrana).

Komplexný kombinovaný spôsob
Jediným správnym a logickým riešením, aby mestá a obce, na základe objektívnych vstupov a reálnych požiadaviek svojich občanov, sami rozhodli, či chcú svoj lesný majetok viac chrániť, alebo chcú na svojom lesnom majetku viac hospodáriť, alebo zvolia komplexnejší kombinovaný spôsob využívanie svojho lesného majetku.

Odporúčania pre správcov komunálnych lesov
Lesný majetok miest a obcí musí byť využívaný čo najefektívnejšie. Pri tom, by tento špecifický majetok mal prinášať komplexný úžitok občanom miest a obcí, ktorí sú vlastne reálnymi spoluvlastníkmi takýchto lesov. Lesný majetok by mal teda prinášať „ekonomické benefity“ v podobe finančných zdrojov do rozpočtu miest a obcí. Súčasne, lesy musia prinášať aj „ekologické benefity“ v podobe tvorby zdravého životného prostredia pre obyvateľov a súbežne poskytovať občanom ekosystémové služby. V neposlednom rade, by mal lesný majetok prinášať „sociálne benefity“ v podobe vytvárania možnosti pre zlepšovanie sociálnych podmienok života miestnych komunít, najmä v podobe tvorby nových pracovných miest, sociálnych služieb, zlepšovania podmienok na život, podpora rozvoj vidieka a podobne.

Priorizovanie niektorého z uvedených benefitov, alebo proporcionalita medzi uvedenými troma benefitmi sa môže v každej obci, alebo meste líšiť a to v závislosti na kvalita a kvantite lesného majetku, v závislosti na ekonomických možnostiach samosprávy, v závislosti na požiadavkách občanov na funkcie lesa a ekosystémové služby, v závislosti na objektívnych prírodných a sociálnych podmienkach v konkrétnych regiónoch.

Strategický zámer
Každá samospráva, spravujúca lesný majetok miest či obcí si musí vytvoriť vlastný strategický zámer, aký mix ekonomických, ekologických a sociálnych benefitov od lesa požadujú miestny obyvatelia a podľa toho by mala vybrať a nastaviť model využívania potenciálu obecných lesov.

Je úplne jednoznačné, že každé mesto a obec spravujúce lesný majetok by malo mať vlastnú stratégiu s názvov „Program efektívneho využívania lesného majetku“ na obdobie dlhšie, ako je jedno volebné obdobie samosprávy (ideálne na 10-30 rokov). Pri tom nejde o Program starostlivosti o lesy, ale o strategický dokument, ako nakladať s obecným lesným majetkom.

Požiadavka na samosprávy
Mestá a obce disponujúce lesom by mať mestá a obce spracovaných viacero kľúčových dokumentov, ktoré budú akýmsi komplexným prístupom aj plánom práce.

Ide o nevyhnutnosť disponovať profesionálnou ekonomickou analýzou hodnoty a efektívneho využívania svojho lesného majetku. Mali by mať analýzu požiadaviek verejnosti a nárokových skupín na ekologické benefity z lesa a na ekosystémové služby poskytované lesom (na základe dát pochádzajúcich z profesionálnych prieskumov a auditov požiadaviek verejnosti).  Zároveň je potrebné, aby disponovali analýzou sociálnych priorít obcí resp. miest a možností lesného majetku prispievať k napĺňaniu týchto priorít.

Syntézou obsahu uvedených troch vstupov (analýz), získa miestna samospráva relevantné podklady pre vytvorenie strategického dokumentu Programu efektívneho využívania lesného majetku.

Aby sa mestá a obce mohli efektívne rozhodovať, ako budú detailne svoj majetok ďalej obhospodarovať, t. j. čo bude reálnou náplňou „Programu“ boli vytvorené „vzorové modely“ využívania potenciálu lesného majetku, ktoré sú súčasťou spracovaného dokumentu.

Vznik kvalitného Programu efektívneho využívania lesného majetku a jeho dôsledná implementácia je jedinou správnou cestou, ako ekonomicky účelne a ekologicky vyvážene obhospodarovať lesný majetok miest a obcí. Je to súčasne aj cesta, ako odstrániť, respektíve sa v budúcnosti vyvarovať chýb a nedostatkov, pri spravovaní obecných a mestských lesov, na ktoré upozorňuje aj táto analýza.

Je nesmierne dôležité, aby bolo zabezpečené také nakladanie s lesným majetkom, aby les napĺňal občanom miest a obcí ich oprávnene požiadavky na ekonomické, ekologické a sociálne benefity. Súčasne, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť lesného majetku, ktorý má samospráva s čo najväčšou zodpovednosťou spravovať.

V súvislosti s analýzou je potrebné konštatovať, že Združenie miest a obcí realizovalo začiatkom tohto roka reprezentatívny prieskum, v ktorom celkovo 25,3 % starostov a primátorov uviedlo, že ich samospráva má vo vlastníctve les, respektíve lesný pozemok. Takmer polovica, presnejšie 49,4 % respondentov konštatovalo, že ich samospráva nemá les ani lesný pozemok. Ďalších 12,5 % opýtaných uviedlo, že vlastnia pasienok, respektíve pasienkový pozemok. Vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu) podľa prieskumu vlastní 10,5 % samospráv. Iba 0,5 % respondentov uviedlo, že majú v prenájme les, respektíve lesný pozemok, 0,9% konštatovalo, že majú v prenájme pasienok a rovnaké percento uviedlo, že majú v prenájme vodnú plochu (rybník, nádrž, rekreačnú plochu).  

Analýza komunálnych lesov bola spracovaná expertným tímom počas šiestich mesiacov. Je verejne prístupná na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska. ZMOS všetky svoje analytické výstupy sprístupňuje aj v špeciálnej rubrike s názvom „Knižnica ZMOS“. Analýza je k dispozícii TU

Vypracovanie analytickej štúdie bolo realizované v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Informácia bola zverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska dňa 23.6.2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.