Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS formuloval odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnávania príslušníkov marginalizovaných komunít

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska v posledný marcový deň organizovalo seminár venovaný miestnej ekonomike, zamestnanosti a marginalizovaným komunitám. Za účasti zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych organizácií boli formulované závery a odporúčania, ktoré bude združenie presadzovať v nadchádzajúcom období.

Podpora regionálnej zamestnanosti 
V aktuálnom období je nevyhnutná potreba reštartu regionálnej zamestnanosti, ktorá sa po pandémii nezaobíde bez podpory štátu  a aktívneho zapojenia zo strany samospráv, a tiež potreba podpory a stabilizácie ľudských zdrojov, tak manažmentu, ako aj výkonu. V rámci diskusie sa opakovanie hovorilo o otázke podpory verejných podnikov v rámci opatrenia Prvá pomoc, nakoľko tie podniky sú štátom stále vnímané ako subjekty verejnej správy a tak sú vylúčené zo štátnej pomoci.

Mimoriadne alarmujúca je situácia v neziskových organizáciách so spoluúčasťou mesta a obce, ide o organizácie fungujúce ako mimovládny sektor. Tieto subjekty sú v pozícii zamestnávateľov príslušníkov MRK, pritom často ide o dlhodobé programy pre túto skupinu ľudí slúžiace ako segment medzitrhu práce. V prípade, ak im štát nepodá pomocnú ruku, nielenže vzniknú problémy s pomocou týmto ohrozeným skupinám ľudí, ale problémy znásobí aj ukončenie ich činnosti, čím riskujeme ukončenie procesov, ktoré sa v práci s touto komunitou dlhoročne budovali.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň konštatuje, že v „pokovidovej“ dobe bude potrebné v maximálnej miere využiť skúseností z projektov a aktivít, ktoré už boli v minulosti realizované tak, aby podpora smerovala k vytvoreniu stabilného zamestnaneckého prostredia pre príslušníkov MRK. Zamestnateľnosť MRK by nemala byť ale  závislá a viazaná na dočasné projektové zdroje.

Odporúčanie mestám  a obciam 
Účastníci podujatia zároveň prijali konkrétne odporúčania pre komunál. Zdôraznili potrebu zamerať svoje strategické plánovanie aj na oblasť zamestnávania príslušníkov MRK a zvyšovanie integrácie, aj ako reakciu na strategické dokumenty prijaté na Slovensku v tejto oblasti -  týka sa to aj oblasti vzdelávania, nadobúdania a udržania pracovných zručností. Naďalej je nevyhnutné formulovať koncepčné riešenia a podporovať vecný sociálny dialóg zainteresovaných strán. Ako dôležité sa ukazuje, že samosprávy budú musieť aktivizovať vlastné zdroje, tak ľudské, ako aj materiálne, ktoré budú reflektovať na potreby danej komunity.

Aktualizácia legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky 
Združenie miest a obcí Slovenska na základe záverov a odporúčaní bude presadzovať nevyhnutné zmeny v aktualizácii platnej legislatívy v oblasti sociálnej ekonomiky. Túto je potrebné novelizovať do podoby, aby sociálna ekonomika bola flexibilnejšia najmä čo sa týka tvorby pridanej hodnoty na úrovni komunity, vedela obsiahnuť aj otázky kvality života či výraznejšie reflektovať  aj na ekologické formy sociálneho podnikania.

Obavy z prepadu do chudoby 
Účastníci podujatia reflektovali aj na nedávne informácie analytičky spoločnosti FinGO.sk Lenky Buchlákovej.  Podľa nich „na Slovensku je aktuálne viac ako 16 % rodín pod hranicou chudoby, čo predstavuje vyše 870-tisíc ľudí. V dôsledku pandémie sa môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 20- až 50-tisíc ľudí. V našom prípade sa chudoba určuje od hranice príjmu 373 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2 deťmi do 14 rokov je stanovená hranica na 780 eur mesačne.“

V diskusii sa účastníci venovali aj príkladom diskriminácie na trhu práce, nielen v prípade Rómov, rómskych žien, ale aj osôb s ťažkým zdravotným postihnutím či inak znevýhodnených ľudí (a to v prípade nárastu evidovaných nezamestnaných),viditeľnému prepadu ľudí do pásma chudoby, nárastu šedej ekonomiky a jej dopadov na tieto skupiny obyvateľov. Naďalej zostáva otvorená téma návrhov v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k systémovému a koncepčnému riešeniu danej oblasti problémov. V diskusii tiež zaznela výzva na to, aby Združenie miest a obcí Slovenska z pozície člena tripartity, povinne pripomienkujúceho subjektu a najreprezentatívnejšej organizácie s 95 % členskou základňou miest a obcí bolo koordinátorom a komunikačným bodom pre sociálne podniky založené samosprávou.

Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo seminár „Regionálna zamestnanosť a otázky zamestnávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,“ v rámci aktivity vzdelávacích podujatí národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorého realizátorom je Implementačná agentúra MPSVaR SR a ZMOS je jedným z partnerov projektu. Ten je podporený Európskym sociálnym fondom cez Operačný program Ľudské zdroje.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.