Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS adresoval zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok z ktorých je až 166 zásadných.

Žiadne vyčíslenie finančných dopadov na samosprávy    
Združenie miest a obcí Slovenska vo svojom stanovisku upozorňuje, že k novele je nekorektne spracovaná doložka vplyvov, nakoľko predkladá novela zákona bude mať výrazné finančné dopady na rozpočty miest a obcí, doložka vplyvov však neobsahuje žiadne vyčíslenie dopadov návrhu zákona na rozpočty miest a obcí, ani celej verejnej správy. ZMOS v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri návrhoch zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení ústredných orgánov štátnej správy a iných materiálov predkladaných na rokovanie vlády a národnej rady musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov. ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje na potrebuje zosúladiť niektoré definície v texte so zákonom o vodách.

Účelová finančná rezerva je zásah do originálnych kompetencií 
Z dikcie návrhu vyplýva, že sa zavádza povinnosť vytvorenia finančnej (peňažnej) rezervy na obnovu (výmenu časti) vodovodných a kanalizačných sústav. Zavedenie tohto typu „rezervy“ by v podmienkach miest a obcí bolo chápané ako zásah do ich originálnych rozhodovacích pôsobností. Je v rozpore s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že zavádza povinnosť tvorby ďalších zákonných rezerv bez ohľadu na rozpočtové výsledky a finančné krytie ostatných zákonných povinností obcí. Povinne tvoriť (odkladať) finančné prostriedky v podmienkach miest a obcí, ktoré sú zároveň vlastníkmi a prevádzkovateľmi sústav, stráca svoje opodstatnenie aj tým, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je možné vytvárať rezervný fond v požadovanom rozsahu na základe rozhodnutia zastupiteľstva. Okrem toho navrhovaný mechanizmus tvorby rezerv nie je previazaný na ustanovenia zákona o daniach z príjmov, nejde teda o daňovo uznateľný výdavok ani v prípade obchodných spoločností.

ZMOS zároveň rezort životného prostredia upozorňuje, že o prevodoch majetku, ktoré sa riadia inými právnymi normami rozhodujú v prípade obchodných spoločností orgány spoločnosti, v prípade miest a obcí rozhoduje obecné zastupiteľstvo Preto ustanovenie formulovane predkladateľom považujeme za nadbytočné.

Ponechajte súčasné znenie   
Združenie miest a obcí Slovenska na základe poznania reálneho stavu veci žiada ponechať v tejto časti súčasné znenie zákona, alebo prepracovať navrhované znenie tak, aby boli odstránené zásadné riziká, kedy by banky po schválení navrhovanej úpravy mohli žiadať predčasné splatenie všetkých úverov z dôvodu ohrozenia budúceho výkonu záložného práva.

                             

Michal Kaliňák

                                                                                              ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.