Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl s účinnosťou od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon, priniesol s účinnosťou od 1. septembra 2023 viacero úprav a zmien týkajúcich sa rozhodovacej činnosti riaditeľov škôl podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 182/2023 Z. z.“), priniesol s účinnosťou od 1. 9. 2023 viacero úprav a zmien týkajúcich sa rozhodovacej činnosti riaditeľov škôl podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).

Zmeny v rozhodovacej činnosti riaditeľa materskej školy

Zákonom č. 182/2023 Z. z. došlo k zmene znenia § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z., čo v praxi znamená, že sa pre riaditeľa materskej školy zrušila možnosť prijať dieťa do materskej školy len (výlučne, samostatne) na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt bez „riadneho“ prijatia do MŠ. V tomto zmysle riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy s určením adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu. Diagnostický pobyt je možný len pri deťoch so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a s nadaním, nie tých detí, ktoré potrebujú podporné opatrenia podľa § 145a a 145b školského zákona, lebo ich poskytovanie zabezpečuje materská škola. Počas toho, ako je dieťa v materskej škole na diagnostickom pobyte na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, diagnostikovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb na účel rozhodnutia o ďalšej forme vzdelávania dieťaťa sa vykonáva v zariadeniach poradenstva a prevencie (§ 6 ods. 2 vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole).

Ďalšou novou skutočnosťou účinnou od 1. 9. 2023 je rozhodovanie riaditeľa materskej školy o prijatí dieťaťa prestupom podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v rámci správneho konania. Podľa § 28d ods. 1 školského zákona „v priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prestúpiť do inej materskej školy. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa.“ Postup riaditeľa materskej školy je v tomto prípade obdobný ako pri rozhodovaní riaditeľa základnej školy a strednej školy. Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa prestupom, bez zbytočného odkladu pošle kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje. Riaditeľ materskej školy, z ktorej dieťa prestupuje, následne v lehote do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia je povinný poslať riaditeľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom, kópiu osobného spisu dieťaťa a túto zmenu nahlásiť do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.

Vo vzťahu k rozhodovaniu riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. (povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie v rámci konania o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy, resp. rozhodnutie o zrušení tohto povolenia) s účinnosťou od 1. 9. 2023 pribudol v školskom zákone obligatórny nový dôvod [§ 28b ods. 8 písm. e) školského zákona]Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší, ak zákonný zástupca nezabezpečí účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole na účel posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 6 školského zákona. Riaditeľ je povinný v tejto veci rozhodnúť do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok a takéto dieťa sa už nebude môcť opätovne individuálne vzdelávať na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Vo vzťahu k rozhodovaniu riaditeľa materskej školy podľa Správneho poriadku a podľa § 5 ods. 14 písm. h) – predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanieškolský zákon § 28d ods. 6 v znení účinnom od 1. 9. 2023 taxatívne stanovuje dôvody predmetného rozhodnutia riaditeľa materskej školy. Podľa právneho stavu účinného do 31. 8. 2023 sa vyžadovalo, resp. odporúčalo, aby podrobnosti predčasného skončenia predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, boli upravené v školskom poriadku. Vzhľadom na proces rozhodovania v rámci správneho konania podľa Správneho poriadku a skutočnosť, že predčasné skončenie môže byť aj sankčným opatrením, je dôležité, aby dôvodnosť takéhoto rozhodnutia sa opierala o zákonné dôvody, pričom riaditeľ materskej školy si ich nebude môcť rozširovať o ďalšie dôvody:

  1. dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
  2. zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,
  3. zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  4. zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, alebo
  5. predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.

Uvedené dôvody sú pre riaditeľa materskej školy pri rozhodovacej činnosti záväzné, pričom riaditeľ tieto dôvody musí zosúladiť s aktuálnym znením školského poriadku.

Odvolací orgán voči rozhodnutiu riaditeľa základnej školy o neprijatí žiaka na vzdelávanie do školy alebo o neprijatí žiaka prestupom

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. Výkon štátnej správy v druhom stupni (čiže odvolacie konania v rámci rozhodovacej činnosti riaditeľa školy) pre tie obce, ktoré nie sú potvrdené regionálnym úradom školskej správy (ďalej ako „RÚŠS“) ako školské úrady, vykonáva RÚŠS s tým, že od 1. 9. 2023 uvedené platí za podmienky, ak § 38 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. neustanovuje inak. A práve v § 38 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. došlo od 1. 9. 2023 k zmene, resp. doplneniu znenia tým, že sa v jeho druhej vete ustanovilo nasledovné: „O odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, podľa § 5 ods. 3 písm. a) a b) rozhoduje zriaďovateľ.“ V praxi to znamená, že ak obec nie je školským úradom, obec ako zriaďovateľ bude v druhom stupni rozhodovať o prijatí žiaka do školy a prijatí žiaka prestupom vždy – bez ohľadu na to, či obec je školským úradom, alebo nie je školským úradom. Týmto došlo k odstráneniu určitej nekonzistentnosti medzi znením § 38 ods. 5 a znením § 6 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v situácii, ak obec nie je školským úradom.

Úpravy v postupe riaditeľa strednej školy pri prijímaní na vzdelávanie v strednej škole

V súvislosti s rozhodovaním riaditeľa strednej školy o prijatí žiaka na štúdium na strednú školu podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z., školský zákon s účinnosťou od 1. 9. 2023 upravuje podrobnosti procesu rozhodovania a vydávania rozhodnutí vo vzťahu k uchádzačom o štúdium na strednej škole. Ide o úpravu § 68 ods. 1 až 3 a doplnenie nového odseku 6 v § 68 školského zákona.

Riaditeľ strednej školy zverejňuje na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Novou skutočnosťou v rámci prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2023/2024 je to, že takto zverejnený zoznam obsahujúci poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom bude doplnený aj o informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a o nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

V zmysle § 68 ods. 2 školského zákona riaditeľ strednej školy bude v termíne určenom ministerstvom školstva posielať neprijatým uchádzačom rozhodnutia o neprijatí. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname zverejnenom na výveske školy a na webovom sídle školy sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu určenom ministerstvom školstva (čím ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť). S účinnosťou od 1. 9. 2023 platí, že až následne po doručení daného písomného potvrdenia riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (§ 63 ods. 3 posledná veta školského zákona).

Vo vzťahu k prijímaciemu konaniu na stredné školy zákon č. 182/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2023 prináša novú možnosť pre riaditeľov škôl, plnoletého uchádzača a zákonných zástupcov neplnoletých uchádzača o štúdium na strednej škole, ktorá je uvedená v § 68 ods. 6 školského zákona. Ide o prípad uchádzača, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (neprijatý z dôvodu nedostatku miesta). Takýto uchádzač môže byť v príslušnej strednej škole prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača však musí požiadať do dvoch pracovných dní od termínu určeného ministerstvom školstva o prijatie na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá. V takomto prípade riaditeľ strednej školy rozhodne bezodkladne o prijatí žiaka na štúdium na strednú školu, pričom žiak už nemusí robiť samostatne ďalšiu prijímaciu skúšku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.