Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmena opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018

Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 11/2020 Z.z. v čiastke 5/2020 a účinnosť nadobúda 20. januára 2020.

Ide o reakciu na prijatie novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (zavedenie nového účelu poskytovania dotácií - podpora miestnej a regionálnej kultúry)

Návrh reaguje na prijatie novely zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1676), ktorá okrem iného zavádza aj nový účel poskytovania dotácií, a to podpora miestnej a regionálnej kultúry.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.