Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zelené obce Slovenska: info o predpokladanej cene drevín

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

V rámci národného projektu ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ” bola zverejnená informácia o predpokladanej cene drevín. Prijímateľom národného projektu je Slovenská agentúra životného prostredia, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.

V súvislosti s prípravou verejného obstarávania na výber nového Zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov bolo zverejnená informácia o predpokladanej cene drevín, ktoré sú dostupné v tomto dokumente.

Predpokladaná cena drevín bola určená na základe prieskumu trhu, ktorý bol zrealizovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia pred vyhlásením verejného obstarávania na výber nového Zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov.

V súvislosti so zverejnením dokumentu Predpokladaná cena drevín Vás bude v najbližšej dobe kontaktovať s informáciami o ďalšom postupe vo Vašich žiadostiach, resp. Zmluvách o poskytnutí podpory.

Aktualizovaný dokument „Všeobecné podmienky k poskytnutiu podpory v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“, verzia 3.0, je účinný od 06.10.2021 a je dostupný na stiahnutie, spolu s dokumentom, v ktorom sú zdôvodnené jednotlivé zmeny vo Všeobecných podmienkach.

Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ” je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Všeobecné podmienky poskytnutia podpory

Dokument upravuje súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory
v rámci národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“.

Základné východiská národného projektu

 • Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
 • Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
  • dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • výsadba drevín,
  • aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • ochrana pôdneho substrátu,
  • nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov,
 • Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s výnimkou:
  • obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
  • obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.
 • Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.
 • Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je minimálne 7 000 EUR bez DPH na jednu obec a maximálne 16 500 EUR s DPH.

Viac informácií nájdete TU.

Zdroj: zeleneobce.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.