Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska a Asociácia kontrolórov územnej samosprávy podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Memorandum o vzájomnej pomoci bolo podpísané 2. novembra 2023.

Predmetom spolupráce je:
1. Vytváranie priaznivých podmienok pre efektívnu a účelnú spoluprácu strán memoranda, za účelom podpory a rozvoja fungovania miestnej územnej samosprávy v platnom legislatívnom rámci.
2. Odborná spolupráca v oblasti legislatívnych predpisov miestnej územnej samosprávy pri príprave včasných odborných a dôkladných pripomienok do návrhov pripravovaných  legislatívnych zmien týkajúcich sa fungovania a financovania miest a obcí. 
3. Spolupráca na vzdelávacích aktivitách zameraných na výmenu skúseností z aplikačnej praxe a dobrých skúseností miest a obcí.
4.  Spolupráca na budovaní odborného zázemia miestnej územnej samosprávy.  
5. Spolupráca a koordinácia mediálnych výstupov pri komunikácii odborných tém vo vzťahu k verejnosti.
6. Výmena  odborných znalostí a skúseností, ako aj šírenie užitočných informácií v oblasti  legislatívy týkajúcej sa výkonu prenesených a originálnych kompetencií miestnych územných samospráv.
7. Organizácia iných spoločných podujatí, projektov, prieskumov a aktivít napĺňajúcich účel tohto memoranda.

Spolupráca sa bude týkať aj predkladania spoločných stanovísk k legislatívnym a nelegislatívnym právnym predpisom týkajúcich sa výkonu a financovania miestnej územnej samosprávy prostredníctvom ich predkladania v rámci medzirezortného pripomienkového konania a ďalších štádií legislatívneho procesu.

Memorandum počíta aj s odbornou výmenou poznatkov a skúseností medzi jednotlivými expertmi strán, vrátane účasti na zasadnutiach odborných sekcií strany Rady ZMOS ako aj so spoločnými odbornými podujatiami a účasťou na odborných podujatiach.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.