Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnilo 3. zasadnutie Rady ministra pre národnostné školstvo, ktorú viedol jej podpredseda štátny tajomník Peter Krajňák.

Na rokovaní rady sa zúčastnili jej členovia zastupujúci maďarskú, rómsku a nemeckú národnostnú menšinu. V úvode štátny tajomník vyhodnotil stav plnenia prijatých uznesení z posledného zasadnutia rady. Vyplývajúc z prijatých uznesení prítomní členovia rady boli informovaní aj o spracovaní publikácie pod názvom „Národnostné menšiny – zoznámte sa“, ktorá sa pripravuje do tlače. Hlavným bodom programu 3. zasadnutia rady bola informácia o akreditácii nového študijného programu pedagogického zamerania na Prešovskej univerzite – Rómsky jazyk, literatúra a reálie, ktorý umožňuje štúdium v kombinácii s 21 predmetmi. Aktuálne informácie o novom študijnom programe a ďalšom rozvoji rómskeho jazyka poskytol vedecký pracovník Ústavu rómskych štúdii Prešovskej univerzity Alexander Mušinka. Na rokovaní rady boli predstavené nové dodatky k rámcovým učebným plánom pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktoré boli schválené 30. novembra 2019 ministerkou školstva Martinou Lubyovou. Schválené dodatky k štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny vstúpia do platnosti od 1. septembra 2020. Generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Mária Prekop informovala členov rady o príprave slovníkov národnostných menšín s názvom Slovensko – Rusínsky pedagogický slovník, Slovensko – Rómsky pedagogický slovník, Slovensko – Maďarský pedagogický slovník a Slovensko – Ukrajinský pedagogický slovník. Cieľom slovníkov je poskytnúť pedagogickým zamestnancom menšinových škôl terminologický výklad najčastejšie používaných výrazov a pojmov z pedagogického prostredia. Na záver zasadnutia rady štátny tajomník Peter Krajňák zhrnul hlavné body rokovania a oznámil termín ďalšieho zasadnutia rady v mesiaci február 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.