Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zamestnávatelia pozor – nezabudnite opäť oznámiť práce zaradené do II. kategórie

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Martina Poliačiková, RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

V roku 2019 pribudla ďalšia povinnosť pre zamestnávateľov a to každoročne do 15. januára oznámiť v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do II. kategórie z hľadiska rizikovosti práce a to podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Nakoľko táto povinnosť sa uplatňovala prvýkrát v januári 2019, úrad verejného zdravotníctva predĺžil minulý rok zákonný termín na elektronické nahlasovanie až do 30.06.2019.

Tento rok úrad opätovne oznámil, že bude považovať túto povinnosť za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr do 28.02.2020.

Aj doteraz mal zamestnávateľ povinnosť viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do II., III. alebo IV. kategórie podľa hodnotenia zdravotných rizík. Kategorizáciu prác z hľadiska rizikovosti upravuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Do II. kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity alebo kritériá ustanovené osobitnými predpismi. Miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je vyššia ako u obyvateľov, ale je tolerovateľná.

Zaradenie zamestnancov do kategórie rizikovosti prác sa posudzuje individuálne, podľa podmienok každého zamestnávateľa osobitne v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

V predmetnej vyhláške je podrobne opísaných 16 rôznych faktorov práce a pracovného prostredia (napr. hluk, vibrácie, elektromagnetické pole, rôzne druhy umelého optického žiarenia, ionizujúce žiarenie, tlak vzduchu, chemické faktory, teplo, chlad, fyzická záťaž, psychická záťaž atď.). V minulom roku pribudol nový faktor umelého optického žiarenia a to „Intenzívne pulzné svetlo“ a zmeny nastali v popise pri „Laseroch“ a „Fyzickej záťaži“.

Problematiku zaradenia konkrétnych prác do tejto kategorizácie odporúčame konzultovať s odborníkmi z oblasti BOZP a špecializovanými zdravotníkmi, lekármi alebo pracovnou zdravotnou službou. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri prácach 2. kategórie najmenej raz za 18 mesiacov, pri prácach 3. alebo 4. kategórie najmenej raz za rok. Posúdenie je potrebné zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Aj napriek tomu, že práce zaradené do II. kategórie nie sú zákonom považované za rizikové práce (pozn. rizikovými prácami sú práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie), zamestnávateľ je povinný oznámiť nasledovné údaje:

-       Názov pracoviska,

-       Názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,

-       Počet zamestnancov pracoviska.

Túto oznamovaciu povinnosť si zamestnávateľ splní v elektronickej forme buď vyplnením formuláru na stránke úradu a pošle ho ako prílohu vo formáte .xml na e-mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk alebo druhá možnosť je poslať formulár prostredníctvom stránky slovensko.sk cez službu „Oznamovanie kategórie práce 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka“ (vyžaduje sa občiansky preukaz s čipom).

Rovnaké vyššie uvedené údaje musí zamestnávateľ poskytnúť aj zástupcom zamestnancov (t. j. odborovému orgánu, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi a zástupcovi pre BOZP).

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa dopúšťa zamestnávateľ správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta od 150 EUR až do 20.000 EUR.

Viac informácii ako aj príslušný formulár a usmernenia k obidvom spôsobom vyplnenia elektronického formuláru nájdete aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.