Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 371/2019 Z.z. v čiastke 127/2019.

Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska reaguje na aktuálny spoločenský stav spočívajúci v dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkoch v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a tiež na súčasný právny stav, ktorý je založený na absencii ucelenej právnej úpravy, ktorá by jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovovala bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk a základné povinnosti vlastníkov, resp. prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti. Platná právna úprava, ktorej základ predstavuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, sa zameriava na len zariadenia detského ihriska ako individuálne veci spadajúce do kategórie tzv. určených výrobkov podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu, v prípade ktorých sa musí pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky vykonať obligatórne posúdenie zhody, ktorým sa zisťuje, či pri výrobe zariadenia detského ihriska boli dodržané príslušné technické normy. Predmetné nariadenie vlády predstavuje výlučne národnú reguláciu a nie je transpozíciou alebo implementáciou práva Európskej únie. Uvedená povinnosť sa v nadväznosti na princíp vzájomného uznávania preto vyžaduje len v prípade tých zariadení detského ihriska, ktoré boli vyrobené na území Slovenskej republiky alebo uvedené na jednotný trh Európskej únie cez územie Slovenskej republiky, a to odo dňa 1. januára 2011. V zmysle platného stavu sa však posudzuje bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, neriešia sa početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného zariadenia detského ihriska môže stať nebezpečný výrobok. Efektívnosť a účinnosť platnej právnej úpravy v aplikačnej praxi boli opakovane preverené výkonom kontrolných akcií príslušného orgánu dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Výsledky kontrol SOI od roku 2006 do roku 2017 však naznačujú, že sledovaný účel, ktorým je vytvorenie podmienok pre bezpečnú hru detí na detských ihriskách, nie je zabezpečený na optimálnej úrovni, keď od účinnosti nariadenia vlády podiel zistených nedostatkov predstavuje približne 80% (v roku 2012 boli kontrolou SOI nedostatky zistené v 78,2% prípadov, v roku 2013 v 83% prípadov a v roku 2017 v 79% prípadov). Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách. Návrhom zákona sa stanovujú najmä požiadavky na náležité rozmiestnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie vhodného povrchu detských ihrísk, zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonávania pravidelných odborných kontrol. Kontrola individuálnych zariadení detských ihrísk sa pretransformuje na vstupnú kontrolu, ktorú budú musieť absolvovať všetky detské ihriská pred uvedením do prevádzky po ich zriadení alebo podstatnej zmene majúcej dosah na bezpečnosť detského ihriska. Návrhom zákona sa zároveň definuje okruh subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk po preukázaní dostatočnej odbornosti na výkon tejto špecializovanej činnosti. Návrh zákona súčasne predpokladá prijatie vykonávajúceho predpisu, ktorým sa bližšie stanovia požiadavky na obsah, rozsah a vykonávanie odborného vzdelávania a odborného skúšania certifikovaných osôb ako subjektov oprávnených na výkon periodických kontrol detských ihrísk sprístupňovaných verejnosti. Návrh zákona si priamo vyžaduje tiež zmenu a doplnenie niektorých ďalších zákonov – ide o zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predmetov v nadväznosti na zavedenie novej viazanej živnosti, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa z dôvodu precizovania ustanovení o výkone pôsobnosti SOI v tejto oblasti a tiež zákon č. 56/2018 Z. z. z dôvodu vyňatia zariadení detských ihrísk z kategórie určených výrobkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.