Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva zameraná na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu miestnych komunikácií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výzva bola vyhlásená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a sú na ňu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 142 755 114 eur.

 V rámci výzvy sú oprávnené nasledovné typy akcií:

 1. výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy (opatrenie 3.2.3.)
a) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy,
b) rekonštrukcia a modernizácia samostatných mostných objektov,
c) výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy.

2. výstavba a modernizácia miestnych komunikácií (opatrenie 3.2.4.)
a) modernizácia miestnych komunikácií,
b) zlepšenie stavebno-technického stavu nevyhovujúcich mostných objektov a súčastí vrátane ich výmeny,
c) výstavba nových miestnych komunikácií. 
 
Oprávnenými žiadateľmi sú:

Pre opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II a III. triedy:
 • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
 • právnická osoba[1] podľa osobitných predpisov
  (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka),
 • organizácia zriadená samosprávnym krajom
  za účelom výstavby, správy a údržby ciest[2].
Pre opatrenie 3.2.4 Miestne komunikácie:
 • obec, mesto,
 • mestská časť mesta Košice.

Oprávnené územie je:

 • pre opatrenie 3.2.3. - celé územie Slovenska
 • pre opatrenie 3.2.4. - územie menej rozvinutého regiónu

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR a aj projekty, ktoré boli schválené Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program ako fázované projekty z programového obdobia 2014-2020. Aj fázované projekty musia byť schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

Podrobné informácie nájdete na stránke výzvy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.