Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva pre obce „Wifi pre Teba II“Vytlačiť

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu č. OPII-2021/7/18-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Wifi pre Teba II“. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 17.3.2022.

Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty, ktoré budú zamerané na vybudovanie bezplatného pripojenia Wifi (vybudovanie prístupových bodov) na verejných priestranstvách v obciach mimo Bratislavského kraja.

Obsahovým základom pre túto výzvu je štúdia uskutočniteľnosti „WiFi4SK (WiFi pre Teba)“.

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:

  • začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 31.12.2023.

Celkové oprávnené výdavky na projekte sú stanovené v maximálnej výške:

  • 15 000 EUR (zdroje Európsky fond regionálneho rozvoja), , štátny rozpočet, spolufinancovanie žiadateľa).

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Pomoc v rámci tejto výzvy sa poskytuje podľa Schémy podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1 (DM - 14/2018).

O nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať len oprávnení žiadatelia, ktorí v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP. Žiadatelia sa nesmú zapojiť do výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka budovania bezplatného Wifi pripojenia.

Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Wifi pre Teba II“


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.