Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva pre miestne samosprávy na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Prioritná os: 9 – FAST CARE

Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 126 916 400 EUR.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1:  17.4.2023

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 17.5.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v mesačnom intervale.

Oprávnení žiadatelia:  obec (obec, mesto). Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

V rámci výzvy budú podporené ŽoNFP, kde oprávneným žiadateľmi budú len obce a mestá, ktoré sú uvedené v registri MV SR o ubytovaných utečencoch. Podľa Registra Ministerstva vnútra SR o ubytovaných utečencoch, RO pre IROP kvantifikuje počet utečencov s dočasným útočiskom (registrovaní utečenci), ktorí prišli do SR, ako aj podrobný prehľad o počte registrovaných utečencov v rámci jednotlivých miest a obcí.

Oprávnenosť výdavkov: V rámci výzvy sa využije zjednodušené vykazovanie výdavkov vo výške 100 Eur/osoba/týždeň v súlade s článkom 68 c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Maximálny počet týždňov, počas ktorých obce poskytovali podporu utečencom a ktorý žiadatelia použijú pre výpočet výšky žiadaného nenávratného finančného príspevku je 26. Počet registrovaných utečencov v mestách a obciach a maximálna výška nenávratného finančného príspevku sú uvedené v prílohe výzvy č. 6 Zoznam oprávnených miest a obcí.

Pre uvedené zjednodušené vykazovanie výdavkov žiadatelia použijú skupinu výdavkov 905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania.

Maximálna a minimálna výška príspevku: Minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená. Maximálna výška príspevku závisí od počtu evidovaných utečencov a aplikovania stanoveného paušálu v zmysle prílohy č. 6 výzvy.

Zoznam merateľných ukazovateľov: Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE).


Celé znenie výzvy nájdete TU.


 

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.