Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva: Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Výzva umožní žiadateľom realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) a č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“).

Výzva umožní realizovať projekty najmä v týchto oblastiach:
 • organizácia KIB,
 • riadenie rizík KIB,
 • personálna bezpečnosť,
 • riadenie prístupov,
 • riadenie KIB vo vzťahoch s tretími stranami,
 • bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,
 • hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie,
 • ochrana proti škodlivému kódu,
 • sieťová a komunikačná bezpečnosť,
 • akvizícia, vývoj a údržba informačných sietí a informačných systémov,
 • zaznamenávanie udalostí a monitorovanie,
 • riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • kryptografické opatrenia,
 • kontinuita prevádzky,
 • financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákon č. 69/2018 Z. z. zrealizovaným v čase od vyhlásenia výzvy do jej ukončenia,
 •  pre-financovať aj pravidelne sa opakujúce a legislatívou vyžadované činnosti, ako je napr. každoročná aktualizácia analýzy rizík, inventarizácia aktív, klasifikácia IS a pod.,
 • audit, riadenie súladu a kontrolné činností.
Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblastikde žiadateľ identifikuje najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde má najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami, vyplývajúce z vykonaného auditu kybernetickej bezpečnosti alebo samohodnotenia, prípadne z vykonanej analýzy rizík, realizovaných interných auditov a iných nezávislých bezpečnostných posudzovaní, prípadne zo samohodnotiacich správ.
 

Oprávnení žiadatelia:

 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)

Oprávnené miesta realizácie:

 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj

Podrobnosti o výzve nájdete tu.

Zdroj: ITMS 2014


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.