Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo výzvu zameranú na podporu rozširovania kapacít existujúcich objektov základných škôl, rekonštrukciu či stavebno-technické úpravy pre Bratislavský kraj.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 31 264 400 EUR.

Oprávnený žiadateľ: obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy).

Spolufinancovanie obce je vo výške 5%.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 29. 7. 2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 29. 9. 2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačných intervaloch.

V rámci špecifického cieľa 7.4. – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

a) výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

b) výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ;

c) výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky;

d) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít;

Typ aktivity d) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typy aktivít a) až c) musia vytvoriť podmienky pre inkluzíve vzdelávanie.

V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom od 1. februára 2020.

Minimálna výška príspevku nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 EUR.

Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu základnej školy minimálne o 6 tried.

V prípade, že predmetom projektu je zriadenie novej základnej školy, žiadateľ je povinný pred predložením ŽoNFP predložiť MŠVVŠ SR žiadosť o zaradenie základnej školy do siete škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.

Podmienka SMART školy: žiadateľ je povinný projektom realizovať minimálne 2 komponenty SMART školy:

- zelená škola,

- digitálna škola,

- inkluzívna škola,

s minimálne jedným prvkom v každom z vybraných komponentov.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

Zdroj: mpsr.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.