Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na podporu opatrovateľskej služby II

Kategória: Aktuality Autor/i: Operačný program ľudské zdroje Zdroj: ludskezdroje.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora opatrovateľskej služby II, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 7.7.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 9.8.2021 a 2. kola dňa 31.8.2021.

Žiadosti o NFP možno predkladať od 26.7.2021. Informačný on-line seminár k výzve je plánovaný 19.7.2021.

Cieľom je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 55 mil. eur.

Oprávnený žiadateľ

a) Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:

- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom

- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

- občianske združenia

- združenia miest a obcí

b) Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách):

- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (verejný poskytovateľ opatrovateľskej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, občianske združenia, združenia miest a obcí zapísané do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 plných kalendárnych mesiacov predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP. 

Oprávnené aktivity

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ 

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. 

Oprávnené výdavky

Oprávnenými  výdavkami  je príspevok  na  pracovné  miesto,  ktorého predmetom    je    poskytovanie    opatrovateľskej  služby podľa  zákona o sociálnych službách kvalifikovanou   opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na kratší pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“).

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 500 000 EUR

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: 10 000 EUR

Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov.

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Územie, pre ktoré je žiadateľ registrovaný ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.

Žiadateľ zadefinuje NUTS III – kraj, v prospech ktorého bude projekt realizovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.