Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva na podporu budovania environmentálnych centier

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 24. mája 2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Prioritná os 2:  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita 2.1: Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Dátum vyhlásenia: 20. 05. 2021

Oprávnení žiadateľ:

  • subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej štátnej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • združenia právnických osôb s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod subjekty ústrednej štátnej správy)
  • Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
  • Subjekty územnej samosprávy na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  • Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  • Združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia8
  • Združenia právnických osôb (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod ostatné subjekty verejnej správy, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie alebo nadácie a zároveň členom združenia nie je subjekt ústrednej správy)
  • Združenia s výlučnou účasťou obcí v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  • Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Harmonogram hodnotiacich kôl:

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 - 30.07.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 -  29.10.2021

Termín uzavretia kola n - v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Bližšie informácie TU 

Zdroj: op-kzp.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.